Ingatlan-csereszerződés (minta)

INGATLAN-CSERESZERZŐDÉS

 

Szerződő felek:

 

________________ sz. ua. (szül. hely és idő: ________________; anyja neve: ________________; szem. azonosító: ________________; szig.szám: ________________; lakcím: ________________; adóazonosító: ________________), mint Tulajdonos-1, és

 

________________ sz. ________________ (szül. hely és idő: ________________; anyja neve: ________________; szem. azonosító: ________________; szig.szám: ________________; lakcím:; adóazonosító: ________________), mint Tulajdonos-2 (együttesen: a Felek)

 

  1. A csereszerződés tárgya

1.1.      A Tulajdonos-1 ½ arányú tulajdonát képezi a _____________ Körzeti Földhivatalában, _____________ hrsz.-on nyilvántartott, természetben _____________ szám alatt található, _____________ m2 alapterületű társasházi lakás, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó _____________ -öd tulajdoni hányaddal együtt. A Tulajdonos-1 tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.

1.2.      A Tulajdonos-2 ½ arányú tulajdonát képezi a _____________ Körzeti Földhivatalában, _____________ hrsz.-on nyilvántartott, természetben _____________ szám alatt található, _____________ m2 alapterületű társasházi lakás, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó _____________ -öd tulajdoni hányaddal együtt (a két ingatlan együttesen a továbbiakban: elcserélt ingatlanok). A Tulajdonos-2 tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént

1.3       Jelen szerződés tárgyát a Tulajdonos-1 ingatlan tulajdoni hányadának és a Tulajdonos-2  ingatlan tulajdoni hányadának a Felek közötti cseréje képezi, az ingatlanok egyenértékűsége mellett.

 

  1. A felek nyilatkozatai

2.1  A Felek jelen szerződés aláírásával elcserélik egymás között a szerződés 1.1 és 1.2 pontjaiban megjelölt ingatlanokat. Ennek eredményeként _____________ hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát a Tulajdonos-2, a _____________ hrsz.-ú ingatlant  pedig a Tulajdonos-1 szerzik meg csere jogcímén. A csere eredményeként a következő tulajdoni helyzet alakul ki:

a)      a Tulajdonos-1 1/1 arányú tulajdonában lesz a _____________ hrsz.-ú, természetben _____________ alatt található ingatlan a hozzá tartozó _____________ -öd tulajdoni hányaddal;

b)      a Tulajdonos-2 1/1 arányú tulajdonában lesz a _____________ hrsz.-ú, természetben _____________ alatt található ingatlan a hozzá tartozó _____________ -öd tulajdoni hányaddal.

2.2       A Tulajdonos-1 kijelenti, és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a _____________ hrsz.-ú ingatlan jelen szerződés tárgyát képező ½ tulajdoni hányada per-, teher-, és igénymentes, azt adók, adók módjára behajtandó köz- és egyéb tartozások, illetve közüzemi díjhátralék nem terheli.

2.3       A Tulajdonos-2 kijelenti, és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a _____________ hrsz.-ú ingatlan jelen szerződés tárgyát képező ½ tulajdoni hányada per-, teher-, és igénymentes, azt adók, adók módjára behajtandó köz- és egyéb tartozások, illetve közüzemi díjhátralék nem terheli.

 

3.                  Fizetési feltételek

3.1       Az elcserélt ingatlanok Felek által kölcsönösen kialkudott, egyező értéke _____________ Ft, azaz _____________ forint.

3.2       Az elcserélt ingatlanok egyező értékére tekintettel a Felek rögzítik, hogy az ingatlanok ½-½ tulajdoni hányadának kölcsönös átruházását követően egymással szemben semmiféle pénzbeli, vagy egyéb megtérítési igényük nincs.

 

4.                  Tulajdon átruházással és birtokba lépéssel kapcsolatos rendelkezések

4.1       Az elcserélt ingatlanok értékének egyezőségére tekintettel a Tulajdonos-1 a szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a _____________ hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányada vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön a Tulajdonos-2 javára; míg a Tulajdonos-2 jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy _____________ hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányada vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön a Tulajdonos-1 javára. A tulajdonszerzés jogcíme mindkét esetben: csere.

4.2       Az elcserélt ingatlanok birtokbaadása jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul megtörténik. Az elcserélt ingatlanokat a Felek azok ismert, megtekintett állapotában bocsátják egymás birtokába és tulajdonába.

4.3              A birtokbaadás időpontjáig az elcserélt ingatlanokra jutó költségeket, a bekövetkezett károk következményeit és a kárveszélyt – a fennálló házastársi közös vagyonra tekintettel – a Felek együttesen kötelesek viselni. A költségek viselése szempontjából azok felmerülésének időpontja az irányadó. A birtokbaadást követően az egyes ingatlanok vonatkozásában felmerülő költségeket és kárveszélyt a szerző fél viseli.

4.4       Az elcserélt ingatlanok birtokbaadásról a Felek mindkét esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a közüzemi mérőórák állásait, és a birtokbaadással kapcsolatban felmerülő – bármely fél számára lényeges - tényeket és körülményeket.

4.5       A Felek egymás felé kölcsönösen szavatolják, hogy a birtokbaadást időpontjára kijelentkeznek az elcserélt ingatlanokból.

 

5.                   Vegyes rendelkezések

5.1       Jelen szerződés az aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

5.2.      A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, és különösen azok cserére, illetve szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

5.3       A Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog- és cselekvőképességük teljességének birtokában vannak, és tulajdonszerzésüknek és –átruházásuknak egyéb személyi akadálya nincsen.

5.4.      A jelen szerződés megkötésének költségeit a felek közösen viselik.

 5.5.     A felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a _____________ Ügyvédi Iroda (_____________) képviseletében eljáró _____________ ügyvédet a szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével, annak az illetékes földhivatalhoz, történő benyújtásával, és a tulajdonjog bejegyzési eljárásban a teljes jogkörű képviselettel.

5.6       Jelen szerződés 4 (négy), egyenként 3 (három) oldalas, magyar nyelvű példányban készült.

5.7       A szerződő felek rögzítik, hogy _____________ ügyvéd a szerződés megkötése előtt a felek részére a kellő mértékű tájékoztatást megadta mind a tényállás, mind pedig az elcserélt ingatlanok jogi helyzetét illetően, ennek következtében a jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősítik.

5.8.      A felek a fenti csereszerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal ellátják.

 

Budapest, _____________

 

 

Tulajdonos-1

 

 

 

Tulajdonos-2

 

Készítettem és ellenjegyzem _____________ -én:

 

 

_____________ ügyvéd