Bérleti szerződés (a bérlet tárgya: lakás) (minta)

BÉRLETI  SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről _________ (sz.ig.sz.: ___________; lh.: _____________________; adóazonosító jel: ___________________; a.n.: _____________________; szül. hely és idő: _______________________________) és _________ (sz.ig.sz.: ___________; lh.: _____________________; adóazonosító jel: ___________________; a.n.: _____________________; szül. hely és idő: _______________________________), mint bérbeadók (a továbbiakban: Bérbeadók),

másrészről _________ (sz.ig.sz.: ___________; lh.: _____________________; adóazonosító jel: ___________________; a.n.: _____________________; szül. hely és idő: _______________________________) és _________ (sz.ig.sz.: ___________; lh.: _____________________; adóazonosító jel: ___________________; a.n.: _____________________; szül. hely és idő: _______________________________), mint bérlők (a továbbiakban: Bérlők) között az alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

 

1.     Bérbeadók kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest ____________ hrsz. alatt felvett - _________ m2 alapterületű - társasház-öröklakás, amelynek címe: ________________.

2.     Bérbeadók a jelen szerződés feltételei szerint bérbe adják, a bérlők pedig megtekintett állapotban lakás céljára bérbe veszik az 1. pontban körülírt - részben berendezett - lakóingatlant.

3.     A felek jelen szerződést ______________-án írják alá, de a lakás használatba vétele - előreláthatólag - csak __________________ történik meg. A használatbavétel időpontjában a felek készítenek egy Bérleti díj átadás-átvételi nyilatkozatot, az azon szereplő dátum a jelen szerződés kezdőnapja.

4.     A felek a jelen szerződést a használatba vételtől kezdődően hat hónapra, határozott időre kötik meg azzal, hogy azt lejárat előtt közös megegyezéssel újabb hat hónapra meghosszabbíthatják. Amennyiben a felek a jelen szerződéshez csatolt mellékletben megjelölt rovatokat kitöltik és aláírásukkal látják el, úgy a jelen szerződés - az ebben foglalt feltételekkel - meghosszabbítottnak tekintendő.

5.     Felek a bérleti díjat - értékállandóságának biztosítása céljából - _____ USD / hónap összegben állapítják meg, amely a lakáscélú hasznosításra tekintettel ÁFA mentes. Bérlők egyetemlegesen kötelezik magukat, hogy a bérleti díj esedékességekor a jelen pontban rögzített USD összeggel egyenértékű forintösszeget fizetik meg bérbeadónak, az átszámítás alapja az adott napon érvényes MNB deviza középárfolyam.

6.     A lakás használatba adásával egyidejűleg esedékes készpénzben hat havi bérleti díj, tehát _____________ USD, azaz __________________ amerikai dollár forint ellenértéke. Ezt követően - a szerződés meghosszabbítása esetén - a bérleti díj félévente előre esedékes, legkésőbb a tárgyfélévet megelőző hónap utolsó napján.

7.     Bérlők a bérleti díjon felül viselik a társasházi közös költséget és a közüzemi költségeket (villany, gáz), valamint a televízió üzembentartási díjait.

8.     A 7. pont alatti költségeket a fizetési határidőt betartva a Bérbeadó megelőlegezi, de azokat a Bérlők kötelesek viselni, fizetési kötelezettségüket legkésőbb az adott hónap utolsó napjáig kötelesek teljesíteni.

9.     A Bérlők legkésőbb a szerződés harmadik hónapjának végéig kötelesek két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót megfizetni a Bérbeadóknak, amely összeg a berendezési tárgyak és a lakás állaga megóvásának biztosítékául, valamint az esetlegesen meg nem térített költségek fedezetéül szolgál, amelyből a Bérbeadók a követeléseiket és káraikat a szerződés megszűnésekor közvetlenül kielégíthetik. Amennyiben a szerződés megszűnésekor ilyen károk és költségek nem merülnek fel, úgy a kaució a Bérlőknek visszajár. Ezt az összeget a Bérlők USD-ben fizetik ki, és a Bérbeadók a CIB Bank Rt.-nél a mindenkori legmagasabb kamatláb mellett kötik le. A Bérlőket ezen összeg erejéig kézi zálogjog illeti meg a Bérbeadók lakásban hagyott ingóságain, amennyiben igazolható károk és költségek nem merülnek fel.

10.  A Bérlők nem tartanak igényt a jelenleg a lakásban lévő _____________ kapcsolási számú telefonvonalra, azt a használatba adással egyidejűleg a Bérbeadók jogosultak kikapcsoltatni. A Bérlők a lakásba saját telefonvonalat igényelnek, mellyel kapcsolatban minden költséget kötelesek viselni.

11.  Felek megállapodnak, hogy a jogviszony tárgyát képző bérleményt és a lakásban lévő felszerelési tárgyakat és bútorzatot a birtokbaadással egyidejűleg a bérbeadók külön jegyzőkönyv (leltár) felvételével bérlők birtokába adják. A jegyzőkönyvben felek rögzítik a különböző mérőórák állását és a bérlemény műszaki állapotát is.

12.  Bérbeadók szavatosságot vállalnak, hogy a szerződés tárgyát képező bérlemény, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak a jogviszony teljes tartalma alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, tovább azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely Bérlőket a használatban korlátozná vagy akadályozná.

13.  Bérlők tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező bérleményt kötelesek rendeltetésszerűen - és kizárólag lakás céljára - használni, valamint a bérlemény aláíráskor meglévő állagát megóvni. Bérlők a bérleményen semmiféle építési vagy átalakítási munkát nem végezhetnek, bármilyen jellegű változtatáshoz bérbeadók előzetes hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha a használat során a bérleményben bármilyen kár keletkezik, úgy a bérlők kötelesek az eredeti állapotot saját költségükön helyreállítani.

14.  Bérlők tudomásul veszik, hogy a bérleményt harmadik személynek semmilyen jogcímen használatba nem adhatják. A Bérbeadók tudomásul veszik, hogy a Bérlők társaságot alapítanak, amelynek székhelye a bérlet tárgyát képező lakás lesz. A lakásban azonban ügyfélfogadás és a Bérlők munkáján túlmenően irodai tevékenység nem folyik.

15.  A Bérbeadók tudomásul veszik, hogy a bérlők bejegyeztetik és állandó lakcímükként feltüntetik a szóban forgó ingatlant.

16.  Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlemény alapbiztosítással rendelkezik (tűz, víz, elemi károk), ugyanakkor kizárja felelősségét bérlők bérleménybe bevitt ingóságai vonatkozásában.

17.  Bérlők tudomásul veszik, hogy kötelesek haladéktalanul bérbeadót értesíteni, ha bármilyen használatot zavaró körülmény áll elő, annak érdekében, hogy bérbeadó teljesíthesse kötelezettségeit és elháríthassa azokat.

18.  Bérbeadók kötelezik magukat arra, hogy amennyiben a bérlet további meghosszabbítását nem kívánják, úgy e körülményt a bérlet lejárta előtt kilencven nappal írásban kötelesek közölni a Bérlőkkel. A közlést az ajánlott levél feladását követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Késedelmes közlés esetén a Bérlő ragaszkodhat, hogy bérlet késedelmi idejével, de legkevesebb a késedelemtől számított harmadik hónap végéig a bérlet meghosszabbodik, feltéve, hogy a bérleti díjat egyidejűleg felajánlja és megfizeti.

19.  Bérlők a jogviszony megszűnésekor kötelesek a bérleményt kiüríteni, a birtokukba adott berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt tiszta, jó és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bérbeadó birtokába visszaadni. Bérlők egyetemlegesen kötelezik magukat, hogy esetleges késedelmes visszaadás esetén napi 10.000,- Ft kötbért fizetnek a bérbeadónak.

20.  Bérlők tudomásul veszik, hogy a jogviszony megszűnésekor sem elhelyezésre, sem pedig bármilyen jogcímen történő pénzbeli térítésre nem tarthatnak igényt.

21.  Bérbeadó jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani a bérlők bármelyikének szerződésszegése esetén, így különös tekintettel a fizetési késedelemre, rendeltetésellenes használtra és szerződésellenes használatba adásra.

22.  Bérbeadó jogosult a jogviszony alatt a bérlemény rendeltetésszerű használatát előre egyeztetett időpontban a bérlők szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizni. Bérbeadó jogosult a rendes felmondási idő alatt a bérleményt harmadik személynek bemutatni.

23.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv XXVIII. fejezetének szabályai alkalmazandók azzal, hogy bérlők vagy a bérbeadók egymás közötti jogviszonyában esetleg keletkező bármilyen jogvita a jelen szerződésre, illetve a felek jogaira vagy kötelezettségeire joghatással nem lehet.

 

Budapest, ___________

 

 

______________________________

bérbeadó

______________________________

bérlő

 

 

______________________________

bérbeadó

______________________________

bérlő