Tulajdonjog fenntartással kötött ingatlan adásvételi szerződés (minta)

A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA MELLETT KÖTÖTT

 

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

 

Szerződő felek:

 

 

_______________________ (születési név: _______________________)

 

(született: ________, _______________; anyja neve: _______________________; személyi azonosító jel: _______________________; lakcím: _______________________; adóazonosító jel: _____________) és

 

mint Eladó (a továbbiakban: ELADÓ), másrészről

 

 

_______________________ (születési név: _______________________)

 

(született: _______________________, _______________________; anyja neve: _______________________; személyi azonosító jel: __________; lakcím: _______________________; adóazonosító jel: _______________________), mint VEVŐ (a továbbiakban: Vevő)

 

 

1.                   A szerződés tárgya és jogi helyzete

 

 

1.       Az Eladó 1/1-ed arányú tulajdonát képezi a _______________________ Földhivatalban, _______________________ hrsz. alatt nyilvántartott - kivett lakóház és udvar - megjelölésű _______________________ m2 nagyságú ingatlan.

 

2.       Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő cím: _______________________.

 

3.       Az Eladó tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént.

 

4.       A _______________________ -i keltezésű tulajdoni lap III. része bejegyzést nem tartalmaz.

 

5.       Az Eladó eladja, a Vevő pedig a megtekintett és megismert állapotban 1/1 arányban megvásárolja az 1.1. pontban megjelölt ingatlant kölcsönösen és egybehangzóan kialkudott vételár fejében.

 

 

2.                  A felek nyilatkozatai

 

 

1.       A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincs.

 

2.       Az Eladó kijelenti, és feltétlen szavatosságot vállal, hogy az ingatlan per-, teher-, és igénymentes, adók, és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik.

 

3.       Az Eladó kijelenti továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően sem tesz semmiféle olyan nyilatkozatot, cselekményt, amellyel a Vevő tehermentes tulajdonszerzését akadályozná, illetve korlátozná.

 

 

3.                  Az ingatlan vételára

 

 

1.       A szerződő felek az ingatlan vételárát ______________________ Ft-ban, azaz _______________________ forintban határozzák meg, amely összeg az alábbi részletezésben kerül kiegyenlítésre:

 

3.1.1.  A Vevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg _______________________ Ft-ot, azaz _______________________ forintot foglaló jogcímén megfizet az Eladó kezeihez, amely összeg hiánytalan átvételét az Eladók jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

 

3.1.2.  A szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló definícióját és lehetséges jogkövetkezményeit ismerik, azaz tisztában vannak azon jogszabályi körülménnyel, hogy a szerződés meghiúsulása esetén -  a felróhatóságtól függően - az adott foglaló elvész, a kapott foglalót pedig kétszeres összegben kell visszafizetni.

 

3.1.3.  A szerződés teljesülése esetén az adott foglaló a vételárba beszámít.

 

3.1.4.  Amennyiben az adásvételi ügylet egyik félnek sem, vagy mindkét félnek felróhatóan hiúsul meg, úgy a felek az eredeti állapotot állítják vissza a foglaló összegének visszafizetése mellett.

 

3.1.5.  A vételár második részletét, _______________________ Ft-ot, azaz _______________________ forintot a Vevő legkésőbb _______________________ napjáig köteles megfizetni az Eladó _______________ Bank Rt.-nél vezetett ____________________________________ számú bankszámlájára vételár-részlet jogcímén.

 

3.1.6.  A vételár sajáterős részének megfizetése után az Eladó külön, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban nyilatkozni köteles arról, hogy a Vevő a vételár sajáterős részét megfizette a részére.

 

3.1.7.  A vételár fennmaradó része, _______________________ Ft, azaz _______________________ forint kiegyenlítésére a Vevő a _______________________ (a továbbiakban: Bank) által nyújtott hitelt veszi igénybe. A kölcsönösszeget a pénzintézet közvetlenül utalja át az Eladó _______________ Bank Rt.-nél vezetett ____________________________________ számú bankszámlájára vételár-hátralék jogcímén legkésőbb _______________________ napjáig.

 

2.       A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzintézet a 3.1.7. pontban megjelölt hitelösszegtől kisebb összeget tud folyósítani a részére, úgy a felmerülő különbözetet egyéb forrásból, a hitelösszeg folyósítása előtt megfizeti az Eladó részére. A 3.1.6. pontban foglaltak erre az esetre is irányadóak.

 

3.       A Vevő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a hiteligényléshez szükséges lépéseket haladéktalanul megkezdi, a hitelügyintézés folyamatáról tájékoztatja az Eladót, valamint arra, hogy amint tudomást szerez olyan körülményről, amely miatt a pénzintézet nem finanszírozza meg a lakásvásárlását, úgy ezt haladéktalanul jelzi az Eladó felé.

 

4.       A szerződő felek már jelen szerződés aláírásával - de a tényleges folyósítás felfüggesztő hatályával - hozzájárulnak ahhoz, hogy a hitelösszeg folyósítása esetén a _______________________ javára _______________________ Ft tőke és járulékai erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom - kerüljön bejegyzésre az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjára.

 

5.       A felek megállapodnak abban, hogy a bankkölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult a szerződést módosítani, a szerződéstől elállni, vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ehhez a _______________________ (Bank) írásban hozzájárul. A bank írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés módosítása, felbontása, megszűntetése, vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható.

 

6.       A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy amennyiben a Vevő a 3.1.7. pontban megjelölt fizetési határidőben nem teljesít, úgy az Eladót egyoldalú elállási jog illeti meg, amelyet a Vevőhöz címzett írásos nyilatkozatban érvényesíthet.

 

 

4.                  A tulajdonos-változással és a birtokbalépéssel kapcsolatos rendelkezések

 

 

1.       Az Eladó az ingatlant a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással adja el, azonban jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő az adásvételi szerződést az illetékes földhivatalhoz benyújtsa, és a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyeztesse.

 

2.       Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kibocsátja az ún. Tulajdonátruházási nyilatkozatot (Bejegyzési engedély), amellyel feltételtől mentesen és visszavonhatatlanul hozzájárul a Vevő 1/1 arányú tulajdonjogának vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

 

3.       Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Bank az alkalmazott belső szabályzatai értelmében a teljes vételár megfizetése előtt kéri az Eladótól az ún. Tulajdonátruházási nyilatkozat (Bejegyzési engedély) kibocsátását, úgy azt az alábbi esetekben teljesíti:

 

-          a Vevők a Bankkal a hitelszerződést megkötötték és a Bank kibocsát egy ún. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, melyben vállalja a kölcsönösszeg megfizetését vagy

 

-          a nyilatkozatok ügyvédi letétbe kerülnek a jelen szerződést szerkesztő ügyvédnél, _______________________, aki a letett okiratról letéti igazolást bocsáthat ki a bank irányába, de az okirati letét csak a vételár maradéktalan megfizetését követően szabadítható fel,a melyről az Eladónak írásban kell tájékoztatni a letétkezelő ügyvédet.

 

4.       A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a birtokbaadásra a vételár maradéktalan megfizetését követően haladéktalanul, a felek által előre egyeztetett időpontban kerül sor.

 

5.       Az Eladó az ingatlant az ingóságaiktól kiürített állapotban köteles a Vevő birtokába bocsátani, a lakásban hagyva azokat a berendezéseket, felszereléseket, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosítják. A jelen pont alá az alábbi felszerelések és berendezések tartoznak: _____________________________________________________

 

6.       Az Eladó szavatolja, hogy a birtokbaadás időpontjára az ingatlanból igazgatásrendészetileg kijelentkezik, illetve gondoskodik arról, hogy az oda bejelentett személyek kijelentkezzenek.

 

7.       A felek a birtokbaadáskor egy Birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a közüzemi mérőórák állását, valamint azokat a tényeket, amelyeket a Felek valamelyike a fontosnak tart. A birtokbaadás időpontjától (a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített mérőóra állástól) kezdődően az ingatlan költségeit, a bekövetkezett károk következményeit és a kárveszélyt a Vevő köteles viselni. A költségek viselésének szempontjából azok felmerülésének időpontja az irányadó.

 

8.       A szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvvel és az adásvételi szerződés egy példányával közösen, vagy meghatalmazás birtokában mennek a közműszolgáltatókhoz annak érdekében, hogy az Eladó az aktuális tartozásokat kiegyenlítse, a Vevő pedig a mérőórákat a saját nevére átírassa.

 

9.       A Vevő a vételár megfizetését és a birtokbaadást követő legkésőbb 15 napon belül köteles a közműveket a szolgáltató felé átjelenteni.

 

 

6.         Költségek viseléséről

 

 

1.       Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási igazgatási-szolgáltatási díjat, a visszterhes vagyonátruházási illetéket és az ügyvédi munkadíjat, valamint a szerződéskötés költségeit a Vevő köteles megfizetni.

 

2.       Az ingatlan eladásából származó jövedelem utáni adófizetés az Eladó kötelezettsége.

 

 

7.         Vegyes rendelkezések

 

 

1.       A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben jelen adásvételi ügylet a hitelösszeg folyósítását megelőzően bármilyen okból meghiúsul, úgy a Vevő már jelen szerződési kikötéssel hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye az ingatlan tulajdoni lapjáról törlésre kerüljön.

 

2.       Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok adásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

3.       Szerződő Felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a _______________________  Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró _______________________ ügyvédet (székhely: _______________________; regisztrációs szám: _______________________) a szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével és a tulajdonjog bejegyzése során a Földhivatal előtti eljárásban a teljes körű jogi képviselettel.

 

4.       A szerződő felek rögzítik, hogy _______________________ ügyvéd a szerződés aláírása előtt a felek részére a kellő mértékű tájékoztatást megadta mind a tényállás, mind pedig az ingatlan jogi helyzetét illetően, így jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

 

5.       Jelen szerződés _____________, egyenként __________ számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült.

 

6.       Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés akarat-kijelentéseiket helyesen tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el.

 

 

Budapest, 2006. _____________________________.

 

 

 

eladó

 

 

vevő

 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem 2006. november ______________________-én:

 

 

 

ügyvéd