Szerződés szívességi lakáshasználatról (minta)

SZERZŐDÉS  SZIVESSÉGI  LAKÁSHASZNÁLATRÓL

 

amely létrejött egyrészről

___________________ (született: ___________________; anyja neve: __________________; lakcím: _____________________), mint szívességi lakáshasználó (a továbbiakban: Lakáshasználó), másrészről

___________________ (született: ___________________; anyja neve: __________________; lakcím: _____________________), mint a lakáshasználatot biztosító tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos)

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 

1.      A Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ______ Földhivatalban _________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben _______________________ szám alatt található 108 m2 alapterületű lakásingatlan, amelynek használatát határozatlan időre átengedi a fent megjelölt Lakáshasználó részére.

2.      A lakáshasználat célja az ingatlanban történő folyamatos bentlakás, ezáltal az ingatlan állagának megőrzése, és védelme.

3.      A szerződő felek rögzítik, hogy a Lakáshasználó az ingatlant berendezett, bútorozott állapotban veszi birtokba. Az ingatlanban az alábbi berendezési tárgyak találhatóak:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      A lakáshasználat során köteles a berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a berendezési tárgyak állapotát rongálná. A Lakáshasználó köteles az 1. pontban megjelölt időpontban, a szokásos használattal járó „romlást” leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a lakást a Tulajdonos birtokába.

5.      A Lakáshasználó kijelenti továbbá, hogy a lakást a többi lakó nyugalmának biztosítása mellett, azok szükségtelen zavarása nélkül, kizárólag lakás céljára használja.

6.      A Lakáshasználó a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lakásban átalakítást és a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett munkálatok minden költsége a Lakáshasználót terheli.

7.      A Lakáshasználó a lakás használatát másnak nem engedheti át a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.      A Lakáshasználó a lakhatásért cserében a Tulajdonos részére nem fizet használati díjat.

9.      Tulajdonos kijelenti, hogy a lakhatásért külön anyagi ellentételezést nem kér.

10.  A szerződő felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést felmondani egy hónapos felmondási idő mellett. A Tulajdonos felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles.

11.  Amennyiben a Lakáshasználó a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lakás használatát másnak átengedi, a lakásba más személyt befogad, vagy azon bármilyen átalakítást, beruházást végez, továbbá a lakást a lakók nyugalmának sorozatos szükségtelen zavarása mellett, illetve a rendeltetésével össze nem férő módon használja, abban bármilyen kárt okoz, a Tulajdonosnak joga van jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén a Lakáshasználó köteles az ingatlant három naptári napon belül elhagyni, és a Tulajdonos kárát megtéríteni.

12.  Jelen szerződés megszűnésének napján, amennyiben a Lakáshasználó a Tulajdonos hozzájárulása mellett értéknövelő beruházást végzett, a kimutatható értéknövekmény alapján a felek elszámolnak egymással. Jelen pontban rögzített rendelkezések a Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén is érvényes.

13.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

14.  A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, 20___________

 

 

lakáshasználó

 

tulajdonos

 

 

Készítette és ellenjegyzem: _____________-án:

 

 

________________ ügyvéd