Társasházak adózási szabályai (idézet a NAV honlapjáról 2014. december 28.)

Társasházak adózásának alapvető szabályai
2014.
Személyi jövedelemadó
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.)
megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasház tv.) rendelkezéseinek
felülvizsgálata is. Ennek következtében a társasház fogalmát 2014. március 15-ei
hatállyal az új Ptk. határozza meg. Ennek megfelelően társasház jön létre, ha az
ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább
két önálló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy
önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön
tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész,
épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös
tulajdonába kerül.
A társasház sajátos jogalanyiságára tekintettel azonban a társasházra vonatkozó
részletes szabályokat továbbra is külön törvény1
állapítja meg.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja
tv.) külön nevesíti a társasüdülőt is, amely jogállását tekintve a nem lakás céljára
szolgáló épületként tartozik a társasház fogalmába. Erre tekintettel a társasházra
vonatkozó ismertetés alkalmazható a társasüdülőre is.
A társasházközösségnek, ha adókötelezettsége keletkezik (a közös tulajdont
hasznosítja, munkabért, megbízási díjat, közös képviselő részére tiszteletdíjat
fizet stb.), az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül be kell
jelentkeznie2
a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz.
A társasháznak a 14T201 számú nyomtatvány kitöltésével kell adószámot kérnie,
melynek pontos elnevezése „Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre
nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező nonprofit szervezetek - a törzskönyvi jogi személyek kivételével
-, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelő,
valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére”. A nyomtatvány
eljuttatható az adóhatósághoz papír alapon vagy elektronikus úton az ügyfélkapun
keresztül. A nyomtatvány a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu)
letölthető a Főlap / Nyomtatványkitöltő programok / Adatbejelentők,
adatmódosítók elérési útvonalon.
A társasházközösségnek az Szja tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) egyes rendelkezéseiből
következően, a foglalkoztatásból eredő biztosítási kötelezettséghez kapcsolódóan
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.),
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény IX. fejezetében szabályozott szociális hozzájárulási adó

1 Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
2 Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 17. § (6) bekezdés