1.Bevezetés

 

Az ingatlanjog.hu domain tulajdonosa: Nagy Rita magánszemély, a domain alatt működő weblap üzemeltetője a Dr. Nagy és Társa Ügyvédi Iroda („Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”).

 

Az adatkezelés részben az ügyvédekről szóló 1998 évi XI törvény (Ügyvédi Törvény) (törvényes adatkezelés) illetőleg az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXVII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik (önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés). Részletesem lásd lentebb.

 

A Szolgáltató megyénként különböző ügyvédekkel áll kapcsolatban, akik a rájuk bízott ügyeket az ügyvédi törvény helyettesítési szabályainak megfelelően látják el.

 

A Szabályzatban található alapfogalmak az Infotv. Szerinti jelentéssel bírnak. A törvény az alábbi helyen érhető el:  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296318

 

A Szabályzat egyoldalúan módosítható, ez a weblapon figyelmeztetéssel történik, különösen jogszabályváltozás esetén kerül sor módosításra.

2.A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása minden esetben önkéntes, kérdéseket álnéven is fel lehet tenni, a hírlevélre olyan e-mail címmel is fel lehet iratkozni, amely nem tartalmazza a küldő nevét.

Weblapunkon az alábbi személyes adatokat kezeljük az itt megjelölt célból és időtartamig.

(i)Hírlevélre, újabb posztokról történő értesítésre való feliratkozás esetén

Kezelt adatok: email cím

Adatkezelés célja: kérésre hírlevél küldése eseményekről, szolgáltatásokról, egyéb a bloggal kapcsolatos információkról, a weboldalon megjelenő újabb posztokról való értesítés.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás).

(ii)Ajánlatkérés esetén

Az önkéntesen megadott adatok, az Ügyvédi törvény szerint

(iii)Weboldalon történő hozzászólás esetén

Kezelt adatok: megadott név (vagy becenév), e-mail cím, hozzászólás, IP cím.

Adatkezelés célja: hozzászólás elhelyezése.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

(iv)Látogatók adatai: Lásd lentebb

 

  1. Szolgáltatások a Weblapon (és adatkezelési célok)

 

  1. Ingyenesen letölthető tájékoztató anyagok, cikkek (nem tartalmaz személyes adatot)

 

  1. Fórum, lehetőleg álnéven (nick név) tegyék fel a kérdéseiket. Amennyiben a kérdésben személyes adat van, figyelmeztetést küldünk. Személyes adat megadása esetén az adat megadása önkéntes és bármikor visszavonható. Az adatkezelés alapját az ügyvédi törvény adja.

 

  1. Hírleveleinket az önként feliratkozók kapják, mindaddig, amíg leiratkozási szándékukat nem jelzik. Az adatkezelés ez esetben marketing célú.

 

Figyelem! Az ingatlan is tartalmazhat személyes adatot, kérjük lehetőség szerint kerüljék az olyan információk megadását, amely az ingatlan használóját, tulajdonosát azonosíthatja (tehát: személyes adat).

 

  1. Az adatkezelő(k) és az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. tel.: +36 1 352-72-90, fax: +36 1 352-72-89, iroda@innosec.hu.

Helyettesítés esetén további adatkezelők:     A kérdések nagy számára tekintettel megyei közreműködők válaszolják meg  megyénként érkező kérdéseket. Aktuális listájuk az alábbi linken érhető el:

http://www.ingatlanjog.hu/index.php?action=irodak

Az adatok tárolási helye:       1068 Budapest, Városligeti fasor 24.           

Adatfeldolgozó:                     HYPERWEB Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-09-167260; székhely: 2096 Üröm, Rákóczi köz 17.; képviselő: Kocsis Ferenc ügyvezető)

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: _________

A hírlevél küldéshez kapcsolódó́ adatkezelés nyilvántartási száma: _________

 

Az online üzenetküldési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót, és ha személyes adatait is megadja, ki kell töltenie az adatkezelési nyilatkozatot. A hitlevélre történő feliratkozáshoz külön hozzájárulást kell adni.

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen a hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő̋ személyes adatok megadása szükséges:

A Weboldalon történő̋ adatmegadásra kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelő̋ a válaszadáshoz és/ vagy a hírlevélküldéhez tárolja az adatokat kapcsolattartás és tanácsadás céljából.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve legkésőbb az adatok megadásától számított egy évig kezeli vagy amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását (nem iratkozik le a hírlevélről).

 

  1. Az érintettek (Felhasználók, feliratkozók) jogai

 

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@ingatlanjog.hu e-mail címen vagy postai levél útján.

 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

 

  1. Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás

 

A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@ingatlanjog.hu e-mail címen, illetve postai úton.

 

Az Üzemeltető ekkor felhagy a hírlevélküldéssel, de az ügyvédi törvény alapján kezelt egyéb adatokat kérésre sem köteles törölni.

 

Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag hírlevél küldést érinti, akkor az adatkezelő csak a marketing nyilvántartásból törli a Felhasználót, egyebekben, ha a Felhasználó újra megadja (önként) az adatait a fórumon, akkor választadás céljából továbbra is kezelni fogja az adatot, de nem küld hírlevelet.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

(i)        ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

(ii)        ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

(iii)       törvényben meghatározott egyéb esetek

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 

 

  1. Adat- és információbiztonsági intézkedések: 

 

A személyes adatok tárolása olyan elektronikus rendszerben, illetve számítógépen történik, amely jelszóval védett, és csak a személyes adatokhoz hozzáférésre jogosult személy fér hozzá.

 

Az adatvédelmi incidensek (információbiztonság sérülése esetén) haladéktalanul intézkedünk.

 

8.Sütik (Cookie-k)

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott oldalon lehet tájékozódni.

 

9.Hivatkozások, harmadik cégek reklámjai  

 

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért  semmiféle felelősséget nem vállalok.

 

 

 

10.Jogorvoslati lehetőségei:

 

Amennyiben jogai sérültek, jogorvoslattal élhet

(i) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

(ii) jogainak megsértése esetén, valamint tiltakozási jog gyakorlása esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Budapest, 2016. május 9.