Várt örökségről rendelkező szerződés (minta)

várt örökségről rendelkező szerződés

 

amely létrejött egyrészről

 

_______________ szül. _______________ (született: _______________, _______________; anyja neve: _______________; személyi azonosító jel: _______________; lakcím: _______________. I/1.; adóazonosító jel: _______________), másrészről

 

_______________ szül. uaz. (született: _______________, _______________; anyja neve: _______________; személyi azonosító jel: _______________; lakcím: _______________; adóazonosító jel: _______________),

 

mint leszármazók között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

 

 

1.   A szerződő felek, mindketten _______________ szül. _______________ (szül: _______________, _______________.; a.n.: _______________; lakcím: _______________) leendő örökhagyó gyermekei, azaz végintézkedés hiányában törvényes örökösei.

 

2.   A felek kijelentik, hogy legjobb tudomásuk szerint édesanyjuk a mai napig végintézkedést semmilyen formában nem tett.

 

3.   A szerződő felek, mint leszármazók a Ptk. 660. §-a alapján a leendő örökhagyó édesanyjuk vagyonából őket megillető, várt örökségük (váromány) tárgyában egyező akarattal a következőkben állapodnak meg.

 

4.   Tekintettel arra, hogy _______________ jelentős mértékű tartozást halmozott fel, ezen tartozásának rendezése érdekében, a _______________ Körzeti Földhivatalnál _______________ hrsz. alatt felvett, természetben _______________ szám alatt található, _______________ m2 alapterületű, __ egész + ___ fél szobás társasházi lakás megnevezésű ingatlannak az örökhagyót megillető 1/2 tulajdoni hányadáról, mely a leszármazók várt örökségének részét képezi, a felek a jelen szerződés 7. pontjában foglaltak szerint rendelkeznek.

 

5.  A szerződő felek, a 4. pontban megjelölt ingatlan forgalmi értékét _______________ Ft-ban, azaz _______________ forintban jelölik meg, és rögzítik, hogy az ingatlan felújításának költségeit, amely körülbelül _______________,- Ft, azaz _______________ forint _______________ viselte. A felek rögzítik továbbá, hogy _______________ várt örökrészének, azaz az ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának tényleges és valós ellenértéke, a felújítás fent megjelölt költségeire is figyelemmel, _______________ Ft,. azaz _______________ forint.

 

6. A szerződő felek a jelen szerződésbe foglaltan rögzítik továbbá, hogy _______________ jelen szerződés megkötését megelőzően, korábban már jelentős anyagi támogatást nyújtott testvérének, _______________. _______________ továbbá, testvére várt örökrésze ellenértékének kifizetéséhez banki hitelt vesz igénybe, mely hitelfelvétel jelentős kiadásokkal jár (egyszeri szerződéskötési díjak, kamatok, stb.). Minderre tekintettel a szerződő felek rögzítik, hogy _______________ várt örökrésze ellenértékéül összesen _______________,- Ft-ot, azaz _______________ forintot köteles megfizetni.

 

7.   A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az örökhagyói tulajdoni hányad 1/1 hányada (mely az egész ingatlanhoz viszonyítva ½-ed tulajdoni hányadot tesz ki), abból a _______________ várt örökségét képező ¼-ed tulajdoni hányadot is beleértve, _______________ illeti. Az örökhagyói, _______________ várt örökségét képező, az egész ingatlanhoz viszonyított ¼-ed tulajdoni hányad fejében _______________ a mai napon _______________,- Ft-ot, azaz _______________ forintot _______________ megfizet, amely összeg átvételét _______________ jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza.

 

8.   A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 4. pontjában megjelölt ingatlan, így különösen a leszármazóknak ezen ingatlanra vonatkozó várománya tekintetében a jövőben a szerződő feleknek egymással szemben semmiféle követelésük nincsen.

 

9. A szerződő felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem említett vagyontárgyak vonatkozásában, illetve mindazon ingó és ingatlan vagyonra, mely e szerződés megkötését követően kerül az örökhagyó tulajdonába, a Polgári Törvénykönyv törvényes öröklésre vonatkozó szabályait (607–622. §) tudomásul veszik, amely szerint az végintézkedés hiányában fejenként egyenlő arányban illeti meg őket.

 

10. A leszármazó örökösök tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásuk a hagyatékból való részesedésüket rendezi.

 

11. A leszármazók jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hagyaték megnyíltát követően a fenti tartalommal osztályos egyezséget fognak kötni, kérve a hagyatéki vagyontárgyak öröklés jogcímén történő, jelen szerződés szerinti átadását.

 

12.  A szerződő felek kijelentik, hogy e megállapodás hatályát veszíti, amennyiben

a) bármelyikük az örökhagyó előtt meghal, vagy az öröklésből egyébként kiesik;

b) az örökhagyó a megállapodás körébe vont (4. pont) ingatlanvagyont vagy egy részét elidegeníti, vagy arról végintézkedésben rendelkezik.

 

13. A szerződő felek kijelentik, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgárok, akiknek szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik.

 

14. A szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv öröklésre vonatkozó rendelkezéseit (598–684. §), valamint a szerződések közös szabályait (198–338. §) tekintik irányadónak.

 

15. Szerződő Felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a _______________  Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró _______________ ügyvédet (székhely: _______________; regisztrációs szám: _______________) a szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével.

 

16.  A szerződő felek rögzítik, hogy _______________ ügyvéd a szerződés aláírása előtt a felek részére a kellő mértékű tájékoztatást megadta mind a tényállás, mind pedig az ingatlan jogi helyzetét és a várt öröklésről történő megállapodásukat illetően.

 

17.  Jelen szerződés 3 (három), egyenként 3 (három) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

Budapest, 2007. _______________

 

 

_______________ - leszármazó

 

_______________ – leszármazó

 

Készítettem és „ellenjegyzem” Budapesten, 2007. _______________ -án:

 

 

_______________ ügyvéd

_______________  Ügyvédi Iroda

a _______________ Ügyvédi Kamara tagja