Megállapodás közös vagyon feltüntetéséről (minta)

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS TULAJDON FELTÜNTETÉSÉRŐL

 

amely létrejött

 

_________________ sz. ua. (szül. hely és idő: _________________; anyja neve: _________________; szem. azonosító: _________________; szig.szám: _________________; lakcím: _________________; adóazonosító: _________________), mint Férj

 

és

 

_________________ sz. _________________ [szül. hely és idő: _________________; anyja neve: _________________; szem. azonosító: _________________; szig.szám: _________________; lakcím: _________________; adóazonosító: _________________), mint Feleség

 

(együttesen: a Felek) között az alábbi feltételek szerint:

 

I. Előzmények

  1. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerinti a Férj kizárólagos tulajdonát képezi a _________________ Kerületek Földhivatalában _________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben _________________ szám alatt található, _________________ m² alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan), a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó _________________ tulajdoni hányaddal. A Férj tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént, a Férj és a korábbi tulajdonos által _________________ -én kötött adásvételi szerződés alapján.

 

  1. A Felek az általuk bemutatott, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Anyakönyvi Hivatala által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (sorozat: _________________; szám: _________________; anyakönyvi szám: _________________) adatai szerint _________________, _________________ -án kötöttek házasságot.

 

  1. A fentiek miatt, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében, illetve annak hatályánál fogva a szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlan a Felek osztatlan közös tulajdonát képezi.

 

  1. A Feleség a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 116. § (1) bekezdése értelmében – ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosi minőségénél fogva – kérheti tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetését.

 

II. Megállapodás

  1. A Felek kölcsönös és egybehangzó szándéka szerint a Feleség ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát fel kívánják tüntetni az ingatlan-nyilvántartásban annak érdekében, hogy házassági vagyonjogi viszonyaik rendezése megtörténjen.

 

  1. A Férj jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára a Feleség tulajdonjoga ½ arányban, házastársi közös vagyon feltüntetése jogcímén bejegyzésre kerüljön.

 

  1. A Felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák a _________________ Ügyvédi Iroda (_________________) képviseletében eljáró _________________ ügyvédet, hogy a megállapodás földhivatalhoz történő benyújtása és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során őket teljes jogkörrel képviselje. Mivel a Felek az eljáró ügyvédtől az ügylet jogi természetével és következményeivel kapcsolatos teljes körű felvilágosítást kaptak, jelen megállapodást egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

 

  1. A jelen, 4 (négy), egyenként 2 (két) oldalas példányban készült szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

  1. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá az alábbi helyszínen és időpontban.

 

Budapest, _________________

 

 

 

_____________________________

férj

_____________________________

feleség

 

 

Készítettem és ellenjegyzem _________________ -án:

 

 

 

 

___________________________

_________________ ügyvéd