Ingatlan adásvételi szerződés azonnali tulajdon-átruházással (minta)

INGATLAN - ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

Szerződő felek:

 

______________ szül.név: ______________ (született: ______________, ______________; anyja neve: ______________; lakcím: ______________; személyi azonosító jel: ______________), és

 

______________ szül.név: ______________ (született: ______________, ______________; anyja neve: ______________; lakcím: ______________; személyi azonosító jel: ______________), mint Eladók (a továbbiakban Eladók), másrészről

 

______________ szül.név: ______________ (született: ______________, ______________; anyja neve: ______________; lakcím: ______________; személyi azonosító jel: ______________), mint Vevő (a továbbiakban Vevő)

 

A szerződés tárgya

1.1.       Az Eladók 1/2-1/2-ed arányú tulajdonát képezi a ______________ Földhivatalban ______________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ______________ szám alatt található, kivett beépítetlen terület megjelölésű, ______________ m2 alapterületű ingatlan.

1.2.       Jelen okiratba foglaltan az Eladók eladják, a Vevő pedig a megtekintett állapotban - a szerződés további pontjaiban részletezett feltételek szerint 1/1 arányban megvásárolja az 1.1. pontban megjelölt ingatlant kölcsönösen és egybehangzóan kialkudott vételár fejében (3. pont).

 

A szerződő felek nyilatkozatai

2.1.       Az Eladók kijelentik, és feltétlen szavatosságot vállal, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes, azt adó- és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik, valamint, hogy nem tesz olyan jognyilatkozatot, amely a Vevő tehermentes tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

2.2.       ______________ büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy magyar állampolgár, ______________ kijelenti, hogy letelepedési engedéllyel rendelkező ______________ állampolgár, de jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincs.

 

Fizetési feltételek

3.1.       Szerződő felek az 1.1. pontban körülírt ingatlan vételárát ______________ Ft-ban, azaz ______________ forintban állapítják meg, amely összeget a Vevő az alábbiak szerint egyenlíti ki az Eladók részére

3.1.1.    Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes vételár, ______________ Ft azaz ______________ forint kifizetésre kerül a Vevő által az Eladók részére, amely összeg hiánytalan átvételét az Eladók jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák.

3.2.       A vételár teljes összegének megfizetése után az Eladók a Vevővel szemben semmiféle követelésre jogot nem formálhatnak.

 

A tulajdonos-változással és a birtokba lépéssel kapcsolatos rendelkezések

4.1.       Az Eladók jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a vételárat teljes egészében megkapták, és hozzájárulnak a tulajdonjog vétel jogcímén 1/1-ed arányban a Vevő javára történő bejegyzéséhez.

4.2.       Az Eladók jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy az ingatlan nem közművesített, de a közművek (elektromos áram, víz, csatorna, gáz) a telekhatárig kiépítésre kerültek, azok kialakításával kapcsolatos kiadást, hozzájárulást, befizetési kötelezettséget teljesítettek, így ebből kifolyólag a Vevőre semmiféle fizetési kötelezettség nem hárul. A vevő a teljes vételár megfizetését követően lép az ingatlan birtokába.

 

Vegyes rendelkezések

5.1.       Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok adásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.2.       Szerződő Felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a ______________  Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró ______________ ügyvédet (iroda: ______________; regisztrációs szám: ______________) a szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével és a tulajdonjog bejegyzése során a Földhivatal előtti eljárásban a teljes körű jogi képviselettel.

5.3.       Jelen szerződés 6 (hat), egyenként 2 (kettő) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

Budapest, 2007. ______________

 

 

 

______________ eladó

 

______________ eladó

 

______________ vevő

 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, ______________ -án:

 

 

______________ ügyvéd