Ajándékozási szerződés felbontása (minta)

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

 

Amely létrejött,

______________ sz. ______________ (született: ______________, anyja neve: ______________, személyi azonosító jele: ______________, lakcíme: ______________, adóazonosító jele: ______________) mint Ajándékozó (továbbiakban Ajándékozó)

másrészről

______________ sz. ______________ (született: ______________, anyja neve : ______________, Személyi azonosító jele : ______________, lakcíme: ______________), mint Megajándékozott (továbbiakban Megajándékozott) között alulírott helyen és időben, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

 

1.            Szerződő felek ______________ -án ajándékozási szerződést kötöttek az Ajándékozó ______________ -ad arányú tulajdonában álló a ______________ Körzeti Földhivatalban ______________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az ______________ szám alatt található ingatlanra. amelynek értékét a felek ______________ Ft-ban, azaz ______________ forintban határozták meg.

2.            Az Ajándékozó és a Megajándékozott jelen szerződés aláírásával – az ajándékozási szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal – közös megegyezéssel felbontja a ______________ kötött és az 1. pontban hivatkozott ajándékozási szerződést.

3.            A Megajándékozott az Ajándékozóval egyetértésben hozzájárul és kéri a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megnevezett ingatlan tulajdoni lapjának széljegyéről a Megajándékozott tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét, vagy amennyiben a Megajándékozott tulajdonjoga már bejegyzésre került, akkor a Megajándékozott tulajdonjogát, törölje, és az eredeti állapotot állítsa vissza.

4.            A felek kijelentik, hogy az ajándékozási szerződés megkötését megelőző eredeti állapotot egymás között visszaállították, valamint hogy a jelen megállapodással érintett ajándékozási ügylet vonatkozásában egyik fél sem támaszt követelést a másik féllel szemben semmilyen jogcímen.

5.            Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok ajándékozásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

6.            A szerződő felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a ______________ Ügyvédi Iroda (székhely: ______________) képviseletében eljáró ______________ ügyvédet az ajándékozási szerződés felbontásáról szóló okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az Ajándékozó tulajdonjogának visszaállítása során a teljes jogkörű képviselettel.

7.            Jelen megállapodás a felek akarat-kijelentéseit helyesen tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, ______________

 

_____________________________

_________________________________

***

Ajándékozó

***

Megajándékozott

 

 

Készítettem és ellenjegyzem ______________ -én:

 

____________________________

______________ ügyvéd