Adásvételi szerződés felbontása (minta)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

 

Amely létrejött,

___________________ (székhely: ___________________; cégjegyzékszám: ___________________; adószám: ___________________; statisztikai számjele___________________; képviselő: ___________________ ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban Eladó), másrészről

___________________, szül. név ua.

(született: ___________________; anyja neve: ___________________; lakcím: ___________________; személyi azonosító jel: ___________________; szig.szám: ___________________; adóazonosító jel: ___________________), mint Vevő (a továbbiakban Vevő) között alulírott helyen és időben, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

 

1.            Szerződő felek ___________________-án adásvételi szerződést kötöttek az Eladó kizárólagos 1/1 arányú tulajdonában álló, a ___________________ Körzeti Földhivatalban ___________________  hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ___________________ szám alatt található ingatlanra, valamint a hozzátartozó ___________________ -ed társasházi közös tulajdoni hányadra (a továbbiakban: ingatlan). Az ingatlan értékét a felek ___________________ Ft-ban, azaz ___________________ forintban határozták meg.

2.            Az Eladó és a Vevő jelen szerződés aláírásával – az adásvételi szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal – közös megegyezéssel felbontja a ___________________ -án kötött és az 1. pontban hivatkozott adásvételi szerződést.

3.            A Vevő az Eladóval egyetértésben hozzájárul és kéri a ___________________ Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megnevezett ingatlan tulajdoni lapjának széljegyéről a Vevő tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése iránti kérelmét törölje, és az eredeti állapotot állítsa vissza.

4.            A felek kijelentik, hogy az adásvételi szerződés megkötését megelőző eredeti állapotot egymás között visszaállították. Ennek értelmében az Eladó visszafizeti a Vevő részére a szerződés aláírásakor részére foglalóként átadott ___________________ Ft-ot, azaz ___________________ forintot., mely összeg átvételét a Vevő jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza.

5.            A felek kijelentik továbbá, hogy a jelen megállapodással érintett adásvételi ügylet vonatkozásában a továbbiakban egyik fél sem támaszt követelést a másik féllel szemben semmilyen jogcímen.

6.            A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve az irányadó.

7.            A szerződő felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a ___________________  Ügyvédi Iroda (székhely: ___________________) képviseletében eljáró ___________________ ügyvédet az adásvételi szerződés felbontásáról szóló okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az Eladó tulajdonjogának visszaállítása során a teljes jogkörű képviselettel.

8.            Jelen megállapodás 6 (hat), egyenként 2 (kettő) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült.

9.            Jelen megállapodás a felek akarat-kijelentéseit helyesen tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, ___________________

 

_____________________________

_________________________________

___________________  eladó képviseletében

___________________ ügyvezető

___________________

vevő

 

 

Készítettem és ellenjegyzem ___________________ -én:

 

____________________________

___________________ ügyvéd