Adásvétellel vegyes csereszerződés (minta)

ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL ÉS A KÜLÖNBÖZET MEGFIZETÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ ADÁSVÉTELI ELEMEKKEL VEGYES INGATLAN CSERESZERZŐDÉS

 

Szerződő felek:

 

_____________ (születési név: _____________, született: _____________, _____________, anyja neve: _____________, személyi azonosító jel: _____________; adóazonosító jel: _____________; lakcím: _____________), mint 1. sz. Cserepartner és eladó, másrészről

 

másrészről _____________ (születési név: _____________; született: _____________, anyja neve: _____________; személyi azonosító jel: _____________; adóazonosító jel: _____________; lakcím: _____________), mint 2. sz. Cserepartner

és

_____________ (születési név: _____________, született: _____________; anyja neve: _____________; személyi azonosító jel: _____________; lakcím: _____________), mint Vevő

 

 

I.          A SZERZŐDÉS TÁRGYAIT KÉPEZŐ INGATLANOK ÉS JOGI HELYZETÜK

1.   A _____________ Hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a _____________ szám alatt lévő, kivett lakóház udvar megnevezésű, _____________ m2 alapterületű ingatlan 1. sz. Cserepartner kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingatlanon két épület áll. A kisebbik épületben egy _____________ m2 alapterületű, egylégterű szoba/konyha és külön fürdőszoba-Wc helyiségekből álló lakás, valamint egy gépkocsi-tároló található, mely garázsból lehet a pincébe lejutni. A másik épület kétszintes, mely két önálló lakást foglal magában. A földszinten lévő lakás két szoba, nappali szoba, étkező, konyha, két előszoba, fürdőszoba helységekből áll. Az emeleti, erkélyes lakás helyiségei: két szoba, nappali szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC. Az ingatlanba a víz, az elektromos áram és a gáz be van vezetve. A lakások konvektorral vannak felszerelve és fűtve.

2.   A Budapesten a _____________ szám alatt lévő _____________ m2 alapterületű, _____________ szoba + _____________ félszoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló összkomfortos, Budapest, _____________. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakás kizárólagos bérlője _____________  óta _____________. A Bérlő a bérleti jogviszony fennállását jelen szerződés aláírásakor, a bérleti szerződés felmutatásával, illetve a tulajdonos vagyonkezelője (_____________ Holding Zrt.) által kiadott igazolás útján bizonyítja, amelynek megtörténtét a Tulajdonos jelen szerződés aláírásával elismeri.

3.      A szerződő felek rögzítik, hogy jelen jogügylet hatályba lépéséhez – a bérlemény tekintetében – a I/2. pontban megjelölt ingatlan tulajdonosának, a Budapest Főváros _____________  Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulását a tulajdonos Önkormányzat megadta. A hozzájárulásról szóló engedély (PMH határozat) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

II.        AZ INGATLANOK CSERÉJÉRŐL ÉS A TULAJDONSZERZÉSRŐL

1.   Felek megállapodnak abban, hogy a I/2. pontban megjelölt ingatlan bérleti jogát, illetve az I/1 pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogát egymás között az alábbiak szerint cserélik el:

-    _____________ 1. sz. Cserepartner a I/2 pontban meghatározott önkormányzati bérlemény bérleti jogáért cserébe _____________ tulajdonába adja a I/1 pontban körülírt ingatlan _____________ -ad arányú tulajdonjogát.

-    _____________ az I/1 pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogáért _____________  részére cserébe adja a I/2 pontban körülírt bérlemény bérleti jogát.

-    _____________ Eladó eladja a I/1 pontban körülírt ingatlan _____________ -ad arányú tulajdonjogát a jelen okiratban megjelölt Vevőnek.

2.   Az 1. sz. Cserepartner, mint a I/1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa az ingatlant a teljes vételár megfizetéséig tulajdonjog fenntartással adja el, azonban jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 2. sz. Cserepartner és a Vevő jelen okiratot az illetékes Földhivatalhoz benyújtsák, és a tulajdonjog fenntartással kötött csere+adásvételi szerződés tényét az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztessék.

 

III.       FIZETÉSI FELTÉTELEK és A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSÁNAK MÓDJA

1.   Felek a I/1 pontban megjelölt ingatlan forgalmi értékét _____________ Ft, azaz _____________  forintban, a I/2 pontban megjelölt bérlemény bérleti jogának értékét _____________ Ft, azaz _____________ forintban határozzák meg.

2.   A Felek megállapítják, hogy az értékkülönbözet a I/1. pontban körülírt ingatlan javára _____________ Ft, azaz _____________ forint, amely összeget a 2. sz. Cserepartner és a Vevő az _____________ BANK Zrt.-től igényelt lakásvásárlási hitel igénybe vételével fizetik meg az 1. sz. Cserepartner részére legkésőbb _____________. napjáig.

3.   A Felek rögzítik, hogy a bank a hitelösszeget közvetlenül a _____________ Ügyvédi Iroda _____________ Bank Zrt-nél vezetett, _____________ számú letéti bankszámlájára utalja, amely összeget a letéteményes ügyvéd _____________ rendelkezésének megfelelően utalja tovább.

4.   A 2. sz. Cserepartner és a Vevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az _____________ Bank Zrt. a III/2. pontban megjelölt hitelösszegnél kisebb összegű kölcsönt folyósít részükre, úgy a felmerülő különbözetet egyéb forrásból, a hitelösszeg folyósítása előtt megfizetik _____________ (1. sz. Cserepartner és eladó) részére. Az összeg átvételéről az 1. sz. Cserepartner és eladó külön ügyvéd által ellenjegyzett okiratot bocsát ki, amely okiratot a _____________ (2. sz. Cserepartner) és a Vevő legkésőbb a hitel folyósításáig az _____________ Bank Zrt.-hez benyújtanak.

5.   Az 1. sz. Cserepartner jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az értékkülönbözet megfizetését (a hitelösszeg folyósítását) megelőzően, a banki követelményeknek megfelelő időben külön, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban (un. Tulajdon-átruházási nyilatkozatban) feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a I/1. pontban megjelölt ingatlanra _____________ tulajdonjoga _____________ -ad arányban, _____________ vevő tulajdonjoga pedig _____________ -ad arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A Tulajdon-átruházási nyilatkozat 4 eredeti példányban a kibocsátását követően a jelen szerződést szerkesztő _____________ ügyvédnél ügyvédi letétbe kerül, amely tényről a letéteményes ügyvéd letéti igazolást bocsát ki az _____________ Bank Zrt. részére, amely igazolást a 2. sz. Cserepartner és a Vevő a hitelt folyósító pénzintézethez benyújtanak. A Tulajdon-átruházási nyilatkozatok felszabadítására az értékkülönbözet maradéktalan megfizetését, illetve annak az 1. sz. Cserepartner III/3. pontban megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

6.   A szerződő felek a hitel folyósítása esetére már most hozzájárulnak ahhoz, hogy a kölcsön biztosítására a I/1 pontban körülírt ingatlanra az _____________ BANK Zrt. javára, _____________ Ft, azaz _____________ forint tőke és járulékai erejéig jelzálog kerüljön bejegyzésre. _____________ a jelzálogjog biztosítására a jelen szerződési kikötéssel az _____________ BANK Zrt. javára elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak, melynek a jelzálogjoggal történő egyidejű bejegyzését kérik a földhivataltól.

7.   A szerződő felek rögzítik, hogy a bankkölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult a szerződéstől önállóan elállni, vagy a szerződést bármely módon megszüntetni, a szerződést felbontani. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ehhez az _____________ BANK Zrt. írásban hozzájárul. A bank írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés felbontása, megszüntetése vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható.

 

IV.       BIRTOKBAADÁS

1.   Az 1. sz. Cserepartner a I/1. pontban megjelölt ingatlant az értékkülönbözet teljes kiegyenlítésével egyidejűleg ingóságaitól kiürített, lomtalanított állapotban adja a 2. sz. Cserepartner és a Vevő birtokába, akik ettől az időponttól kezdődően élvezik és szedik az ingatlan hasznait, viselik annak terheit és a kárveszélyt. Az 1. sz. Cserepartner a birtokbaadáskor a közműszolgáltatók által kiadott nullás igazolással köteles igazolni, hogy az ingatlannal kapcsolatos mindennemű díjtartozást kiegyenlítette, és az ingatlan tehermentes állapotban került birtokbaadásra.

2.   _____________ 2. sz. Cserepartner a bérleményt a PMH hozzájárulásában/engedélyében esetlegesen kikötött feltételek betartásával, a I/1. pontban megjelölt ingatlan birtokba vételével egyidejűleg, ingóságaitól kiürített, lomtalanított állapotban adja _____________ 1. sz. Cserepartner birtokába a I/2. pontban megjelölt ingatlant, aki köteles a PMH határozatában írtak betartására és a bérleti szerződés megkötésére a tulajdonos Önkormányzattal. _____________ a birtokba adáskor a közműszolgáltatók, valamint a vagyonkezelő által kiállított nullás igazolással köteles igazolni, hogy a bérleménnyel kapcsolatosa semmiféle közüzemi tartozása, illetve bérleti díj tartozása nincs.

3.   _____________ az alábbi családtagjaival költözik a bérleménybe:

Édesanyja, _____________, valamint gyermekei: _____________, _____________ és _____________.

4.   _____________ a csere indokaként kifejezetten rögzíti, hogy gyermekeinek asztmás betegsége indítja a cserére, illetve az a feltételezés, hogy a fővároson kívüli alacsonyabb légszennyezettség folytán egészségesebb életkörülményeket tud családja számmára biztosítani. _____________ költöző személyek: Gyermekei: _____________, _____________ és _____________.

 

V.        A FELEK NYILATKOZATAI

1.   Az 1. sz. Cserepartner szavatolja, hogy a I/1. pontban megjelölt ingatlan per, teher és igénymentes, kijelenti, hogy az ingatlant nem terheli olyan idegen jog vagy kötelezettség mely _____________  és _____________ tulajdonszerzését, vagy zavartalan birtoklását akadályozza. Az 1. sz. Cserepartner az értékkülönbözet teljesítése esetére szavatol azért is, hogy a 2. sz. Cserepartner és a Vevő megszerzik a I/1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogát és mindazon használati és birtoklási jogot, amellyel ő rendelkezik. Az 1. sz. Cserepartner az ingatlan tulajdoni helyzetéről, műszaki állapotáról és használati viszonyairól 2. sz. Cserepartnert és a Vevőt a valósággal egyezően tájékoztatta. 1. sz. Cserepartnernek az ingatlannal kapcsolatos birtokvitája, telekhatár-vitája nincs.

2.   Tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósításának feltételeként a finanszírozó pénzintézet előre nem látható követelményeket támaszthat, felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés banki követelményeknek megfelelő módosítására, a határidő módosítást is beleértve. Felek tudomással bírnak arról, hogy az ingatlan forgalmi értékének meghatározásánál a szerződésbeli vételár az illetékhivatalt nem köti és jogosult magasabb értéket is meghatározni.

3.   A szerződő felek valamennyien jog- és cselekvőképes magyar állampolgárok, szerzési és / vagy elidegenítésű képességük korlátozva nincs.

4.   A jelen szerződéssel kapcsolatos ügyvédi, földhivatali költségeket a felek egyenlő arányban megosztva viselik. A tulajdonszerzéssel kapcsolatban felmerülő vagyonszerzési illetéket _____________ viseli.

 

VI.       VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.   A Felek a jelen okiratba foglaltan a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével megbízzák és meghatalmazzák _____________ ügyvédet (_____________ Ügyvédi Iroda – _____________), hogy _____________ és _____________ tulajdonjogának bejegyzése iránt a földhivatal előtt, illetve a bérleti jog átruházása tárgyában az illetékes önkormányzat és szervei előtt teljes jogkörrel eljárjon. _____________ ügyvéd akadályoztatása esetén _____________  és _____________ ügyvédjelöltek (_____________) jogosultak önállóan eljárni. Az eljáró ügyvéd a jelen szerződést az illetékes földhivatalhoz 30 napon belül köteles benyújtani.

2.   A szerződő felek rögzítik, hogy _____________ ügyvéd a szerződés aláírása előtt a felek részére a kellő mértékű tájékoztatást megadta mind a tényállás, mind pedig az ingatlan jogi helyzetét illetően, ennek következtében a jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősítik.

3.   A szerződő felek rögzítik, hogy jelen okiratot _____________ vevő helyett és nevében érvényes közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás alapján, _____________ 2. sz. Cserepartner írja alá, amely meghatalmazás jelen szerződés mellékletét képezi.

4.   A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályait kell alkalmazni.

5.   A szerződő felek jelen szerződés 7 (hét), egyenként 5 (öt) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírásukkal látják el.

 

Budapest, _____________

 

 

 

 

_____________

1. sz. Cserepartner és eladó

 

 

_____________

2. sz. Cserepartner

 

 

_____________

vevő

 

Készítettem és ellenjegyzem _____________ -én:

 

_____________ ügyvéd