Keresetlevél elbirtoklásra alapított tulajdoni igény esetén (minta)

Tisztelt __________________ Bíróság!

 

 

Alulírott __________________ és __________________  (mindketten __________________. szám alatti lakosok) felperesek __________________  és __________________ (mindketten __________________. szám alatti lakosok) alperesek ellen a mellékelten csatolt és igazolt jogi képviselőnk (F/1.) útján az alábbi

 

 

p o n t o s í t o t t    k e r e s e t e t

 

 

terjesztjük elő:

Kérjük a T. Bíróságot, hogy a Budapest __________________. kerület belterület __________________  hrsz. alatti,  természetben a __________________. szám alatti ingatlan 1/1, alulírott felpereseknek egymás közti ½-½ tulajdoni illetőségének általunk történő elbirtoklásának tényét ítéletével megállapítani szíveskedjen!

 

Kérjük a T. Bíróságot, hogy az elbirtoklás tényének megállapítása esetén felperesek egymás közti ½-½ tulajdoni hányadának bejegyzésével kapcsolatban az ingatlanügyi hatóságot megkeresni szíveskedjen!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze alpereseket a per összes költségének megfizetésére!

 

Keresetünk jogalapja a Ptk. 116. § (1), illetve a 121. § (1) bekezdése.

 

Keresetünk indokolásául az alábbiakat adjuk elő:

 

A perbeli ingatlan (__________________ hrsz. alatti,  természetben a __________________.) tulajdonjogát alperesekkel ____________________.-án kötött Ingatlan adásvételi szerződés útján szereztük meg. Az ingatlan adásvételi szerződést dr. __________________  ügyvéd készítette.

 

Az ingatlanra vonatkozó ½-½ arányú tulajdonjogunk az alábbiak miatt nem került bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba:

 

A bejegyzés alapjául szolgáló okirat (adásvételi szerződés, F/2.) az eljáró ügyvéd által is elismerten nem került benyújtásra a földhivatalhoz 20___. __________________. előtt. Az adásvételi szerződést 20__. __________________.-én iktatta a Budapesti ____. számú Körzeti Földhivatal  (a  továbbiakban: Földhivatal), azonban az okirat mellé kérelmet nem mellékeltünk – ekkor még jogi képviselő nélkül jártunk el. A kérelem hiánya miatt a földhivatal a tulajdonjog bejegyzési kérelmünket elutasította.

 

Ezt követően 20____-ban különleges eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtottunk be a Földhivatalhoz, melyben a Földhivatal tulajdonjog bejegyzési kérelmünket __________________. számú határozatával elutasította. (F/3.) azért, mert az adásvételi szerződés nem tartalmazta az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést, továbbá a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását.

 

A határozat ellen korábbi jogi képviselőnk útján fellebbezést nyújtottunk be a Fővárosi Földhivatalhoz, azonban a különleges eljárás lefolytatását a másodfokú hatóság sem engedélyezte. A Fővárosi Földhivatal __________________. számú határozatának (F/4.) indokolása szerint azért nem, mert a tulajdonjogunk bejegyzése iránt 20__. __________________. előtt nem nyújtottunk be kérelmet a földhivatalhoz, így a különleges eljárás lefolytatása nem volt engedélyezhető.

 

Fentieket követően további jogi lehetőségek nem álltak rendelkezésünkre ahhoz, hogy tulajdonjogunkat a Földhivatal bejegyezze, ezért voltunk kénytelenek tulajdonjogunk bejegyzése iránt jelen peres eljárást megindítani.

 

Előadjuk továbbá, hogy az adásvételi szerződés eladóival, azaz jelen per alpereseivel írásban (F/5.) jogi képviselőnk, dr. __________________ ügyvéd útján még 20___. __________________.-i keltezésű ajánlott tértivevényes küldeménnyel megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot abból a célból, hogy – a Földhivatal tájékoztatása alapján - az adásvételi szerződést megerősítve el tudjuk kerülni a peres eljárást. Alperesek azonban levelünkre nem válaszoltak, jogi képviselőnk további telefonos megkeresésére is elzárkóztak a jogügylet végleges rendezésétől.

 

 

 

 

A Ptk. 121. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat adjuk elő:

 

1. A szakadatlan birtoklásról: a szakadatlan birtoklás a joggyakorlat szerint az elbirtoklási idő alatti megszakítás nélküli birtoklást jelent, amelynek a dolog tulajdonosa és az elbirtokló viszonyában kell fennállnia. Az elbirtoklás folyamatosságát nem bármilyen, csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 124. §-ában meghatározott cselekmények, tények szakítják meg, erről azonban nincs tudomásunk és az alperesek részéről sem érkezett semmilyen megkeresés.

 

A szakadatlan birtoklással kapcsolatban előadjuk azt is – bár ez nem előfeltétel –, hogy elbirtoklóként saját személyünkben birtokoltunk. Az ingatlant másnak a birtokába nem adtuk, így a tulajdonszerzésünkhöz szükséges birtoklás folyamatosnak tekintendő.

 

2. A sajátkénti birtoklásról: nem vonható kétségbe, hogy a birtoklásunkat véglegesnek tekintettük, hiszen közös vagyonunkat az ingatlan felújítására, karbantartására, állagjavítására fordítottuk, minden rezsiköltségét magunk viseltük.

 

3. A tizenöt éves elbirtoklási idő különösebb magyarázatot nem igényel, az elbirtoklás kezdő időpontja (adásvételi szerződés 3. pont) a mellékelt határozatok és a szerződés szerint megnyugtatóan megállapítható. Álláspontunk szerint a tulajdonszerzésünk az elbirtoklást megalapozó birtoklás megkezdésétől számított tizenötödik év elteltével a törvény erejénél fogva bekövetkezett.

 

Kérem továbbá a T. Bíróságot, hogy 1997. évi CXLI. tv. 64. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – ingatlan tulajdonjogát érintő per – keresse meg az ingatlanügyi hatóságot a per megindításának feljegyzése iránt, melynek feljegyzését tartsa fenn keresetünk jogerős elbírálásáig!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze alpereseket a per összes költségének megfizetésére!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy a 2/1968. IM rendelet alapján a mellékelt Nyomtatvány útján részünkre elsősorban költségmentességet, ennek hiányában illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjék!

 

A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége a 35. § (1) bekezdésén alapul.

 

A pertárgy értéke __________________,- Ft, azaz __________________ forint.

 

A Pp. 121. § (1) bekezdésének f.) pontjára hivatkozással bejelentem, hogy a felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy a per első, illetve a további tárgyalásait esetleges távollétemben is megtartani szíveskedjék!

 

 

Budapest, 20____. __________________.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

__________________

__________________

Felperesek

Képviseli:

Dr. __________________

ügyvéd