Ingatlan ajándékozási szerződés (minta)

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött az alábbiakban megjelölt felek között:

 

AJÁNDÉKOZÓ         _______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________) és

 

MEGAJÁNDÉKOZOTT

_______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

1.       Az Ajándékozó tulajdonát képezi a(z) __________________ Földhivatalban, __________________, belterület __________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben __________________ szám alatt található, __________________ m2 alapterületű, - beépítetlen terület - megjelölésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada (a továbbiakban: ingatlan).

2.       Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt ingatlant a Megajándékozottnak ajándékozza.

3.       Az Ajándékozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher-, és igénymentes, adók, és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik, harmadik személynek az ingatlanon nincs olyan joga, vagy követelése, amely a Megajándékozott tehermentes tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

4.       A Megajándékozott az ajándékot jelen szerződés aláírásával elfogadja.

5.       Az ajándékot az Ajándékozó nem követelheti vissza csak abban az esetben, ha a Megajándékozott az Ajándékozó, vagy vele együtt élő hozzátartozója rovására súlyos jogsértést (bűncselekményt) követ el. Ekkor az Ajándékozó jogosult az ajándék helyébe lépett értéket is követelni.

6.       A Szerződő Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincsen.

7.      Az Ajándékozó jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, és kéri a T. Földhivatalt, hogy a Megajándékozott tulajdonjogát ajándékozás jogcímén az ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadára jegyezze be.

8.       A felek az ajándék értékét __________________ Ft-ban, azaz __________________ forintban határozzák meg.

9.       A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő alábbi költségek - ügyvédi munkadíj, TAKARNET tulajdoni lap költsége, ingatlan-nyilvántartási igazgatási-szolgáltatási díj - a megajándékozottat terhelik.

10.   A megajándékozott köteles továbbá viselni az ajándékozás kapcsán fizetendő ajándékozás illetéket, amelynek mértéke: __________________ Ft, azaz __________________ forint.

11.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ajándékozásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

12.   A szerződő felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a __________________ Ügyvédi Iroda (székhely: __________________) képviseletében eljáró __________________ ügyvédet az ajándékozási szerződés elkészítésével, és a Megajándékozott tulajdonszerzése során a teljes jogkörű képviselettel. __________________ ügyvéd akadályoztatása esetén az illetékes Földhivatal előtti eljárásban, __________________ és __________________ ügyvédjelöltek (mindketten: __________________) önállóan is eljárhatnak.

13.   A szerződést szerkesztő ügyvéd tájékoztatja a szerződő feleket, hogy a hatályos ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint az aláírt okiratot harminc napon belül be kell nyújtani az illetékes földhivatalhoz annak érdekében, hogy az a tulajdonszerzést bejegyezze.

14.   Az Ajándékozó kijelenti, hogy az ajándékozásra, illetve jelen szerződés aláírására önálló akarat-elhatározásából, mindenféle kényszertől mentesen került sor.

15.   Jelen ajándékozási szerződés 5 (öt), egyenként 2 (kettő) magyar nyelvű oldalból álló példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, _________________________

 

 

ajándékozó

 

megajándékozott

 

 

A szerződést szerkesztettem és "Ellenjegyzem" __________________ -án:

 

_____________________________________

ügyvéd

__________________ ÜGYVÉDI IRODA __________________ Ügyvédi Kamara tagja