Ingatlan bérleti szerződés (beépítetlen terület, határozott idő) (minta)

INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Szerződő felek:

 

1.             ________________________ (rövidített név: ________________________; székhely: ________________________; cg.: ________________________; adószám: ________________________; képviselő: ________________________ vezető tisztségviselők együttesen), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

2.             ________________________ (rövidített név: ________________________; székhely: _______________; cg.: ________________________; adószám: __________________; képviselő: ________________________ vezető tisztségviselő önállóan), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő,)

 

I.               Szerződés tárgyát képező ingatlan és annak jogi helyzete

 

1.             Bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a Budapesti _______ sz. Földhivatalban ________________________ hrsz. alatt nyilvántartott - Budapest, ________________________ sz. alatt található  ________________________ megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).

2.            Az ingatlan ________________________-án kelt tulajdoni lapjának III. részében az alábbi bejegyzések találhatóak:

a)             ________________________ HUF/EUR erejéig jelzálogjog az ________________________ BANK ________________________ (________________________) jogosult javára;

b)             ________________________ HUF/EUR keretbiztosítéki jelzálogjog az ________________________ BANK ________________________ (________________________) jogosult javára;

c)             Elidegenítési és terhelés tilalom az ________________________ BANK ________________________ (________________________) jogosult javára a jelen szerződés I.2.c. pontjában foglalt jelzálogjog biztosítására.

 

II.               A szerződés tárgya

 

1.             Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az I.1. pont alatti ingatlant.

 

III.               Albérletbe adás és átruházás

 

1.             Bérlő a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével jogosult a bérelt ingatlan egészének vagy részeinek harmadik személy részére történő albérletbe adására.

2.             Bérbeadó Bérlő ilyen jellegű hozzájárulásra vonatkozó kérelmét kizárólag alapos indokkal utasíthatja el.

3.             Amennyiben a Bérlő albérletbe adja az ingatlant vagy annak egy részét, a Bérbeadó felé változatlanul köteles teljesíteni a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit és gyakorolhatja szerződéses jogait.

4.             Nem minősül albérletbe adásnak, amennyiben a bérlő az ingatlanon elhelyezésre kerülő felépítmények (intézmények) működtetésére, üzemeltetésére és karbantartására harmadik személlyel üzemeltetési és/vagy karbantartási szerződés(eke)t köt.

 

IV.               A szerződés hatálya és időtartama

 

1.             A jelen szerződés a szerződő felek képviselőinek aláírásával egyidejűleg hatályba lép.

2.             A jelen szerződést a felek - tekintettel a Bérlő által végrehajtani kívánt beruházás jellegére és volumenére - határozott időtartamra kötik meg.

3.             A határozott időtartam ________________________ év.

4.             A határozott időtartam leteltével - a hatálybalépéstől számított _____________ évnek a hatálybalépéssel azonos naptári napján - a szerződés megszűnik, kivéve ha a felek közös megegyezéssel másként döntenek vagy a jelen szerződés eltérően rendelkezik.

5.             A Bérlő jelen szerződés alapján egyoldalúan jogosult a bérleti időtartam további ____ (_____) évvel meghosszabbítására. Bérlő ezen jogának gyakorlására vonatkozó szándékát köteles Bérbeadó felé legalább ________________________ hónappal a bérleti időtartam lejárata előtt írásban jelezni.

6.             A meghosszabbított szerződésre vonatkozóan a jelen szerződés feltételrendszere változatlan formában érvényes lesz.

7.             A jelen szerződés (ideértve annak mellékleteit) a Felek bérleti jogviszonyával kapcsolatos teljes megállapodását képezi, és ebben a körben hatálytalanít minden, a Felek által egymás között a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan megkötött vagy megtett korábbi megállapodást, egyezséget és intézkedést, akár szóban, akár írásban tették.

 

V.               A felek képviselőinek nyilatkozatai

 

1.             A Bérbeadó képviselői büntetőjogi felelősségük ismeretében nyilatkoznak, hogy a bérbeadó jogi személy a hatályos magyar cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdálkodó szervezet.

2.             A Bérlő képviselője büntetőjogi felelőssége ismeretében nyilatkozik, hogy a bérlő jogi személy a hatályos magyar cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdálkodó szervezet.

 

VI.               A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

 

1.             A Bérbeadó a szerződéses jogviszony teljes időtartamára köteles biztosítani a Bérlő részére az Ingatlan zavartalan használatát.

2.             A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dologra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a szerződésszerű és rendeltetésszerű használatban akadályozná vagy korlátozná.

3.             A Bérbeadó akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az ingatlan jogi helyzeténél megjelölt jelzálogjogok, elidegenítési és terhelési tilalmak - ide értve a későbbiekben esetlegesen megkötendő ügyleteit is - nem akadályozzák vagy zárják ki a jelen szerződés megkötését.

4.             A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a bérlet tárgyának használatát.

5.             A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlő a szerződés tárgyát képező ingatlant környezetszennyeződéstől mentesen veszi át Bérbeadótól.

6.             A Bérbeadó köteles viselni az Ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket - ide nem értve a Ptk. szerint kisebb kiadásnak nevezett tételeket, melyeket a Bérlő köteles viselni - és a közterheket.

 

VII.               A Bérlő jogai és kötelezettségei

 

1.             A bérlő az ingatlant a rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, felelős mindazokért a károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatból fakadnak.

2.             A Bérlő az ingatlan bérlete ellenében bérleti díjat köteles fizetni, amelynek feltételrendszeréről a jelen szerződés külön fejezete rendelkezik.

3.             A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a mindenkori jogszabályi előírásoknak - különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra - megfelelően használja.

 

VIII.               Bérleti díj

 

1.             A bérleti díj mértéke ________________________ EUR/hó, azaz ________________________ EUR/hó.

2.             A VIII.1. szerinti bérleti díjat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő általános forgalmi adó terheli.

3.             A Bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. A bérleti díj esedékességének napja a hónap első munkanapja.

4.             A bérleti díjról a Bérbeadó az esedékesség napján jogosult és köteles számlát kibocsátani és azt eljuttatni a Bérlőhöz, aki azt a ________________________ napos fizetési határidőn belül köteles átutalás útján megfizetni a Bérbeadó számláján megjelölt bankszámlájára.

5.             A számla kiállításának és a bérleti díj kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF) Magyarország euró-övezetbe történő belépésének időpontjáig.

6.             A Bérlő jogosult egyoldalúan megváltoztatni a fizetés pénznemét oly módon, hogy az euró-övezethez való csatlakozást megelőzően is választhatja az EUR-ban történő számlakibocsátást és fizetést. A változtatás joga a Bérlőt naptári évenként egyszer - a január havi bérleti díj esedékessé válásakor - illeti meg.

7.             Amennyiben Magyarország tagjává válik az euró-övezetnek, úgy a számlakiállítás és a fizetés pénzneme automatikusan - a következő esedékességi naptól kezdődően - euróra változik.

8.             Az euró-forint átváltási árfolyama a Magyar Nemzeti Bank által a bérleti díj esedékességének napján közzétett hivatalos euró devizaárfolyam.

9.             A bérleti díj késedelmes fizetése esetén Bérlő a bérleti díjon felül a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Bérbeadónak.

 

IX.               Kaució (óvadék) és felhasználási szabályai

 

1.             Bérlő a Bérleti Szerződésben foglalt valamennyi fizetési kötelezettsége és az esetlegesen a bérleti jogviszonnyal összefüggésben a Bérbeadónak okozott kár, költség megfizetésének biztosítására köteles az első bérleti díjjal egyidejűleg ________________________ havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (kauciót) a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

2.             Az óvadék összegét a Bérbeadó köteles külön letéti számlán kezelni és az elhelyezett összeget lekötni, ill. ennek megtörténtéről a Bérlőt hitelt érdemlően tájékoztatni.

3.             Az óvadék hozama a Bérlőt illeti.

4.             A Bérlő köteles minden szerződéses évfordulón (az adott évnek a szerződéskötés napjával megegyező napján) kiigazítani a letett óvadék összegét oly módon, hogy az megfeleljen az aktuális forint-euró árfolyamon számolt ________________________ havi nettó bérleti díjnak, figyelembe véve az óvadék elhelyezésére szolgáló letéti számlán képződött hozamokat is.

5.             Amennyiben a letéti számlán realizált hozamok mértéke eléri, vagy meghaladja a Bérlő által fizetendő kiigazítás összegét, úgy a Bérlőt nem terheli fizetési kötelezettség, de az esetleges túlfizetést nem követelheti vissza.

6.             Az óvadék kiegészítéséhez szükséges összeg megfizetése a kiigazítást követő első bérleti díjjal együtt esedékes.

7.             Bérbeadó jogosult Bérlő előzetes megkérdezése nélkül teljes egészében, vagy részben felhasználni az óvadékot, amennyiben a Bérlő megszegi a jelen Bérleti Szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét vagy a Bérbeadónak kárt okoz.

8.             Az óvadék felhasználása nem csorbítja a Bérbeadó rendelkezésére álló egyéb jogokat és jogorvoslatokat, beleértve azt a jogot, hogy Bérlőtől további kártérítést követeljen és/vagy felmondja a Bérleti Szerződést.

9.             A Bérlő a Bérbeadó felszólításának kézhezvételétől legkésőbb ________________________ napon belül köteles az óvadék összegét kiegészíteni, amennyiben azt a Bérbeadó részben vagy egészében felhasználja.

10.         Az óvadék összegével a szerződő felek a Bérleti Szerződés megszűnésekor elszámolnak.

11.         Bérlő az óvadékot (kauciót) - vagy annak egy részét - akkor jogosult visszakapni, ha a Bérleti Szerződés megszűnésekor az Ingatlannak a Bérbeadó részére történő visszaadását követően a Bérlemény megfelelő állapotban van, és Bérlő teljesítette a jelen Bérleti Szerződésből és/vagy azzal kapcsolatban felmerülő összes kötelezettségét.

 

X.               Az ingatlanon elhelyezésre kerülő felépítményekkel kapcsolatos szabályozás

 

1.             A bérlet tárgyát képező ingatlanon a bérlő jogosult az alábbi felépítményeket elhelyezni:

a)             ________________________ (főbb paraméterek);

b)             ________________________  (főbb paraméterek);

c)             ________________________ (főbb paraméterek);

d)             A fentiek magas színvonalú működtetéséhez szükséges kiegészítő létesítmények (főbb paraméterek).

2.             A Bérlő az általa megvalósítani kívánt létesítmény(ek) terveit köteles a Bérbeadóval egyeztetni és ahhoz a Bérbeadó hozzájárulását megszerezni.

3.             Bérbeadó vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulását, amennyiben a kiviteli terveket megismerte és elfogadta, az illetékes hatóságokhoz benyújtandó engedélyekhez a Bérlő rendelkezésre bocsátja. A Bérbeadó a hozzájárulását csak indokolt esetben tagadhatja meg.

4.             A Bérlő a felépítmény(ek) kivitelezéséhez szükséges munkálatokat Bérbeadó tevékenységének lehető legkisebb akadályoztatásával köteles elvégeztetni. Az esetleges szükségszerű akadályoztatással járó munkálatok csak a Bérbeadóval egyeztetett módon és időben a lehető legrövidebb időtartam alatt végezhetők el.

5.             Bérlő köteles a felépítmény(ek) létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi jogszabályi és hatósági előírásnak eleget tenni.

6.             A felépítmények elhelyezésével és felépítésével összefüggésben felmerülő engedélyeket a Bérlő saját költségén és eljárásában köteles megszerezni, ill. köteles viselni a felépítmények működtetésével együtt járó költségeket, közterheket, közműdíjakat és adókat.

7.             Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt ingatlanon végzett tevékenységi körét, illetve a felépítmény arculatát csak a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával módosíthatja. A Bérbeadó a hozzájárulását ebben az esetben is csak indokolt esetben tagadhatja meg.

8.             A Bérlő a tevékenységéhez szükséges közműhasználatért fizetendő csatlakozási és fejlesztési díjakat maga fizeti meg a szolgáltatóknak. Bérlő gondoskodik saját mérőállomások felszereléséről saját fogyasztásának mérése érdekében.

9.             Ha a felépítmény üzemeltetéséhez útjellegű közművesítés szükséges, annak költségeit Bérlő viseli.

10.         A Bérlő által folytatott tevékenységéhez kapcsolódó reklámtáblákat és egyéb marketingeszközöket a bérelt ingatlanon a Bérlő szabadon elhelyezhet, ennek során csak a vonatkozó jogszabályi és helyi önkormányzati szabályozások rendelkezéseit köteles betartani.

 

XI.               Az ingatlanon elhelyezésre kerülő felépítmények jogi sorsa

 

1.             Felek megállapodnak abban, hogy a felépítmény(ek) tulajdonjoga a Bérlőt illeti meg, és ezen jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult. Az önálló ingatlan és a Bérlő tulajdonjogának bejegyzésére a szerződő felek a felépítmények használatbavételi engedélyének megszerzését követően közös – bejegyzésre alkalmas - okiratot szerkesztenek.

2.             A felépítmények fennállásának időtartamára a Bérlőt az Ingatlanon földhasználati jog illeti meg.

3.             Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon létesített felépítmény(eke)t a bérleti szerződés megszűnésével köteles kártalanítás nélkül, a saját költségén rövid határidővel elbontani, és az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Bérbeadó jogosult a szükséges munkálatokat Bérlő költségére elvégeztetni.

4.             Bérlő mentesül a bontási és eredeti állapot helyreállítási kötelezettség teljesítése alól, amennyiben a közösen megállapított értéken a jelen megállapodás alapján létesített felépítményt Bérbeadó megvásárolja Bérlőtől.

 

XII.               Jelen szerződés módosítása

 

1.             Jelen szerződés kizárólag írásban, külön e célra szerkesztett dokumentum formájában – közös megegyezéssel - módosítható.

 

XIII.               A szerződés megszűnése és jogkövetkezményei

 

1.             Felek - a határozott időtartamú szerződésre tekintettel - nem jogosultak jelen Bérleti Szerződés egyoldalú felmondására (rendes felmondás) a határozott időtartam hatályának fennállása alatt.

2.             A Bérleti Szerződés megszűnik, és a szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződés keretei között meghatározott kötelezettségeik alól:

a.       Ha a Felek közös megegyezéssel felbontják a Bérleti Szerződést;

b.      A határozott bérleti időtartam vagy a meghosszabbított bérleti időtartam lejártával;

c.       Ha a Bérlet tárgyát képező ingatlan vagy a rajta elhelyezett építmény elpusztul;

d.      Amennyiben a Bérlőnek fel nem róható okból az építkezés nem valósítható meg, ideértve különösen azt, ha az illetékes hatóságok elutasítják az építési engedély kiadását, ez a tény a jelen szerződést a ténytől való kölcsönös tudomásszerzést követő napon automatikusan megszünteti. Ebben az esetben a szerződő felek egyike sem léphet fel a másik féllel szemben semminemű kárigénnyel. Az építési engedély jogerős hatósági elutasítása esetén a szerződés megkötése és az elutasítás dátuma közötti időtartamra illeti meg a bérleti díj a Bérbeadót;

e.       Ha a Bérbeadó vagy a Bérlő jogutód nélkül megszűnik;

f.        Ha Bérlő vagy Bérbeadó azonnali hatállyal felmondja a szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegésére hivatkozva.

3.             Rendkívüli felmondás

a.       A Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

                                                                   i.      a Bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségének _______ napot meghaladó késedelemmel tesz eleget,

                                                                  ii.      a Bérlő az ingatlant nem a jelen szerződésben foglalt céllal használja,

                                                                iii.      a Bérlő olyan szerződésszegést követ el, amelyet a Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem orvosol, illetőleg

                                                                iv.      a Bérlő a Bérbeadónak jelentős anyagi hátrányt okozó szerződésszegést követ el akár a szerződéses kötelezettségeken belül, akár szerződésen kívül.

b.      A Bérlő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben

                                                                   i.      A bérbeadó ok nélkül tagadja meg a hozzájárulást a felépítmények elhelyezéséhez és használatbavételéhez;

                                                                  ii.      a Bérbeadó az ingatlan rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát nem biztosítja, vagy egyéb olyan ismételt szerződésszegést követ el, amelyet írásbeli felszólítás ellenére sem orvosol.

4.             A Bérbeadó részéről történő rendkívüli felmondás esetén a Bérlő köteles a bérelt ingatlant rövid határidővel elhagyni.

5.             A Bérlő részéről történő rendkívüli felmondás esetén a Bérbeadó az általános kártérítési szabályok szerinti felelősséggel tartozik a Bérlő felé.

 

XIV.               Vegyes rendelkezések

 

1.             Vis maiorként minősül minden olyan esemény és körülmény, amelyre Felek nem számíthattak, amelynek bekövetkezésére semmiféle behatásuk nem lehet, továbbá melyet megfelelő elővigyázatossággal sem lehetett megelőzni, és amely akadályozza az egyik vagy mindkét Felet kötelezettségeik teljesítésében. Ilyen körülménynek számít a törvényi és/vagy szabályozási környezet megváltozása, továbbá bármilyen engedély Bérlőnek nem felróható elveszítése, melyek hátrányosan érintik Bérlő tevékenységét és/vagy a Bérlemény fentiekben meghatározott használatára való alkalmasságát. Nem számít vis maior eseménynek a Bérlő tevékenységi engedélyének időleges megvonása, illetve ebben az esetben a Bérlemény Bérlő általi használatának felfüggesztése; a Bérlő ekkor is köteles valamennyi fizetési és egyéb kötelezettségének teljesítésére.

2.             Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen bérleti szerződés megkötése során és fennállása alatt minden, egymásról szerzett valamennyi adatot és információt, beleértve a jelen szerződés létrejöttét és annak tartalmát, szigorúan bizalmasan kezelik.

3.             A szerződés adatai nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására - a hatósági megkeresés kivételével - kizárólag a másik szerződő fél kifejezett hozzájárulása alapján hozhatók.

4.             Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell vagy meg lehet tenni, írásban teendő meg. A felek értesítési címei megegyeznek a Szerződő felek fejezetében megjelölt székhelyekkel. Felek kötelezik magukat, hogy címük és egyéb elérhetőségük esetleges megváltozásáról _______ munkanapon belül értesítik egymást.

5.             Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására minden korlátozás nélkül jogosultak.

6.             A jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos jogvitájukat a Felek elsődlegesen megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy  kikötik a ________________________ Bíróság illetékességét.

7.             A jelen szerződésben részletesen nem érintett kérdésekben a Ptk. előírásait kell irányadónak tekinteni.

8.             Jelen szerződés _________, egyenként ____ ( ____ ) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült.

9.             Jelen szerződést a felek képviselői közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el.

 

Budapest, ________________________

 

 

 

______________________________

bérbeadó

 

______________________________

bérlő

 

Készítettem és 'Ellenjegyzem' Budapest, ________________________ napján

 

_______________________

__________ ügyvéd

______________ Ügyvédi Iroda