Tartási szerződés (minta)

TARTÁSI  SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

_________________ sz. (született: _______________ anyja neve: ___________; szig.szám: _____________; szem. azonosító jel: ______________; lakcím: ___________________________; adóazonosító: ___________), mint eltartott (a továbbiakban: Eltartott)

másrészről

_________________ sz. (született: _______________ anyja neve: ___________; szig.szám: _____________; szem. azonosító jel: ______________; lakcím: ___________________________; adóazonosító: ___________), és

_____________________ sz. (született: _______________ anyja neve: ___________; szig.szám: _____________; szem. azonosító jel: ______________; lakcím: ___________________________; adóazonosító: ___________), mint Tartásra kötelezettek (a továbbiakban: Eltartók)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

 

I.                   A tartási szerződésre vonatkozó megállapodás

 

1.      A fent nevezett felek jelen szerződésbe foglaltan megállapodnak, hogy a természetbeni tartást nyújtanak– a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások formájában – az Eltartott részére, és a haláláig gondoskodnak róla.

2.      Az 1. pontban megjelölt tartás fejében az Eltartott jelen szerződés alapján ______________ arányban az Eltartókra ruházza a kizárólagos tulajdonát képező, a _______________ Földhivatalában Budapest, __________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben _________________________________szám alatt található, ____ m2 alapterületű, lakás megjelölésű ingatlan, és a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó _____________-ed eszmei hányad tulajdonjogát.

3.      Az Eltartott kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher és igénymentes, azt adók, és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik, illetve nincs olyan adóssága, amely a későbbiekben teherként kerülhetne bejegyzésre az ingatlanra.

4.      A felek rögzítik, hogy az Eltartott a haláláig az általa jelenleg is kizárólagosan birtokolt ingatlanban marad, az Eltartók a tartást részére ott nyújtják. Az Eltartók kötelezettséget vállalnak arra, az Eltartott haláláig az ingatlant nem idegenítik el.

5.      A szerződő felek az ingatlan forgalmi értékét a szerződés megkötésekor fennálló állapotában ____________,- Ft-ban állapítják meg, amely az illetékkiszabás alapjául szolgál. A felek tudomásul veszik, hogy az illetékhivatal – törvényi felhatalmazás alapján – jogosult a fent megjelölt forgalmi értéket felülbírálni.

 

II.                A tartás jellege

 

1.      Az Eltartók mindazt kötelesek a jogosultnak szolgáltatni, ami megfelelő eltartásához szükséges. Kötelesek tehát élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani a számára, betegség esetén orvosi kezelésről, gyógyszerellátásról, korára és egészségi állapotára tekintettel rendszeres ápolásról, gondozásról gondoskodni.

2.      Az Eltartott betegsége esetén az Eltartók kötelesek gondoskodni a szükséges gyógyszerek beszerzésről, illetve kötelesek orvost hívni, ha az Eltartott kéri, valamint ha az Eltartott egészségi állapota egyébként indokolja. A gyógyszerek költségeit az Eltartott fedezi addig, amíg a nyugdíjából erre képes, ezen túlmenően pedig az Eltartók kötelesek ezen költségek viselésére.

3.      Amennyiben az Eltartott orvosi kezelése, illetve kórházi ápolása válna szükségessé, de az Eltartott a kezelést elutasítja, úgy az Eltartók nem tehetők felelőssé, ha az Eltartott egészségügyi állapota az orvosi ellátás hiánya miatt romlana meg.

4.      Az Eltartók kötelesek az Eltartott halála esetén az illő eltemettetéséről saját költségükön gondoskodni.

5.      Az Eltartók a tartást csak az Eltartott részére kötelesek nyújtani.

6.      Az Eltartott a havi nyugdíjával önállóan rendelkezik, arra az Eltartók jelen szerződés keretében nem tartanak igényt.

7.      A fenti szolgáltatásokat az Eltartók az Eltartott költségére nyújtják. Az Eltartott fedezi a villany-, víz- és gázfogyasztás, valamint minden egyéb rezsi költségek, az élelmiszer és az egyéb háztartási cikkek költségeit. Amennyiben az Eltartott nyugdíja nem fedezi a szükséges kiadásait, úgy az Eltartók kötelesek a tartás nyújtásához szükséges egyéb költségeket viselni. Az Eltartók kötelesek az Eltartott szükségleteinek megfelelő, a szerződés megkötésekor fennálló körülményeihez igazodó tartást nyújtani; nem korlátozhatják az Eltartott szükségleteit arra hivatkozással, hogy az Eltartott nyugdíja nem fedezi a szükséges kiadásait.

8.      Amennyiben az Eltartott folyamatos ápolásra szorul, úgy az Eltartók jogosult ápolót igénybe venni. Az Eltartott hozzájárul ahhoz, hogy az Eltartók által felkért ápoló gondoskodjon róla. A szükséges – irreális költséggel nem járó – ápolás díját az Eltartók kötelesek fedezni.

 

III.             Az ingatlan jogi sorsa

 

1.      Az Eltartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltételtől mentesen és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Eltartók tulajdonjoga tartás jogcímén ½ - ½ -ed arányban az Eltartók javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

2.      Az Eltartott az ingatlan tulajdonjogát saját holtig tartó haszonélvezeti jogának fenntartásával ruházza át az Eltartókra.

3.      Tekintettel a haszonélvezeti jog fenntartására, az Eltartók jelen szerződés-kiegészítés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy ___________ holtig tartó haszonélvezeti joga az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre kerüljön.

4.      A fentiek alapján a felek együttesen kérik a haszonélvezeti jog bejegyzését a Budapesti _____. sz. Körzeti Földhivataltól.

5.      Tekintettel arra, hogy az Eltartott ingatlanának tulajdonjogát jelen szerződés keretében átruházza az Eltartókra, így a megfelelő tartás biztosítása érdekében az Eltartók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eltartott javára az ingatlan tulajdoni lapjára – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 587. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – tartási jog, és az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre, amely az Eltartott haláláig szól.

6.      A fentiek alapján a felek együttesen kérik a tulajdonjog és a tartási jog bejegyzését a Budapesti _____. sz. Körzeti Földhivataltól.

7.      Az Eltartott szavatolja, hogy az ingatlanhoz, vagy annak egy részéhez kapcsolódóan más személynek nincs olyan joga, jogos igénye, vagy egyéb érdekeltsége, amely az Eltartók tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

8.      Az Eltartott kijelenti, hogy az ingatlanával értelmi és szellemi képességeinek teljes birtokában és szabadon rendelkezik, illetve azt kizárólag jelen szerződésbe foglaltan teszi; valamint, hogy az Eltartókon kívül más személyekkel nem köt az ingatlan tulajdonjogát érintő egyéb szerződést. Az Eltartott a tartási szerződés Eltartókkal való megkötését önálló akarat-elhatározásából kezdeményezte. Az Eltartott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés visszterhes jellegű, így az ingatlan a halála esetén nem vehető figyelembe a kötelesrész alapjának kiszámításakor.

 

IV.              Vegyes rendelkezések

 

1.      A felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog-, és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincs.

2.      A jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költség az Eltartót és az Eltartottakat __________ %-ban terheli.

3.      Az Eltartott kijelenti, hogy a korához képest jó egészségnek örvend, gyógyszereket __________________ betegségek kezelése céljából szed, de a mindennapi életben szüksége van napi rendszerességű segítségre és gondoskodásra, amit az Eltartóktól kap meg.

4.      A felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a _____ Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, _____________; BÜK azonosító: _________) képviseletében eljáró ___________________ ügyvédet, a tartási szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a tulajdonjog és a tartási jog bejegyzése során a Budapesti, ___ sz. Körzeti Földhivatala előtt a teljes körű jogi képviselettel.

5.      Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

6.      A szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, ______________________

 

 

________________

eltartott

_______________

eltartó

________________

eltartó

 

 

Készítette és ellenjegyezte ________________________:

 

 

___________ ügyvéd