Fogalmak a (lakás)hitelezés témaköréből

Adós

Az a természetes személy, aki jogosult a Bank szolgáltatásának igénybevételére, akinek a Bank a kölcsönszerződés alapján a hitelt adja.

 

Adóstárs

Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az Adóssal. A Bank a hitelezés feltételéül előírhatja Adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az Adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az Adóstársat.

 

"Albetétesítés"

Az a földhivatali eljárás, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti "alszámot" kapnak. Az albetét szám nem jelent mást, mint az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi számát, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható.

 

Alapkamat

A bankok a legjobb adósnak általában e kamatlábon hiteleznek, ezért irányadó kamatlábnak is nevezik.

 

Adókedvezmény

A magánszemély lakáscélú hitellel összefüggő kedvezménye, az adóbevallásban, az adóalap terhére volt elszámolható. 2007. évtől megszűnt, csak a korábban kötött szerződésekre lehet korlátozásokkal igénybe venni.

 

Adós-nyilvántartás

A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, korábban BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.

 

Annuitás

Olyan járadék, melynek minden részlete megegyezik. Hitel-visszafizetés esetén a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet. Változó kamatozású hiteleknél a kamatláb módosulása miatt lehet eltérés az egyes törlesztési időszakok összegei között.

 

Bankfelügyelet

A pénzintézetek működésének törvényességét felügyelő intézmény.Magyarországon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.pszaf.hu) látja el a bankfelügyeleti feladatokat.

 

BAR-lista

Banki Hitelinformációs Rendszer. Amennyiben az ügyfél késedelembe esik, 60 nap elteltével külön, írásban is figyelmeztetni kell, nemfizetés esetén bekerül az adatbázisba. A BAR listára 90 napos, a minimálbér összegét meghaladó tartozással kerül az adós, és az adósság rendezése után öt év elteltével kerülhet le.

 

Biztosíték

lásd Fedezet

 

Devizabeföldi személy

Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Ide tartozik még a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe illetve a külföldi állampolgár magyarországi vállalkozása.

 

Devizahitel

Olyan hitel típus, amelynek a nyilvántartása (visszafizetése) valamilyen külföldi devizában történik.

 

Előtörlesztés

A Ptk. megengedi, hogy a hitelfelvevők minden külön díjazás nélkül a futamidő alatt bármikor visszafizessék az általuk felvett hitel hátralékos tőkerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával rendszerint meghatározott idő leteltével és különdíj felszámolásával fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.

 

Előtörlesztési költség

A hitelnek a szerződés szerinti lejárat előtti, részleges vagy teljes visszafizetésekor a bank által felszámított költség.

 

Emelet-ráépítés

Meglévő épület - belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő - épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében.

 

Értékbecslői díj

lásd Fedezetértékelési díj

 

Éves kamat

A hitel vagy betéti kamat mértéke százalékban kifejezve.

 

Fedezet

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan, amelyre a bank jelzálogjogot, esetenként opciós (elővételi) jogot jegyeztet be. A hitel meg nem fizetése esetén ezt a jogát tudja érvényesíteni a hitel összegének visszaszerzése érdekében. A biztosíték szót gyakran ennek szinonimájaként használják.

 

Fedezetértékelési díj

A fedezet, biztosíték értékeléséért kifizetett díj.

 

Fix kamat

A hitel / lízing vagy a betéti lekötés futamideje alatt a kamat mértéke változatlan.

 

Folyósításig eltelt idő

A hitelfelvételhez szükséges dokumentumok benyújtásától a hitel folyósításáig tartó időszak.

 

Futamidő

A hitel felvétele és lejárata közötti időtartam. Rövid lejáratú az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 éven túli hitel.

 

Használt lakás

A lakhatás feltételeinek - a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint - megfelelő, használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező, új lakásnak nem minősülő lakóház vagy lakás.

 

Használatbavételi engedély

Az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely tanúsítja, hogy az adott építmény az építési és egyéb engedélyezési terveknek megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad.

 

Hirdetmény

A Bank fiókjaiban kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Adóst (Adóstársat) terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítást módszerét, minimális igénylési feltételeket, benyújtandó dokumentumokat, jövedelemvizsgálattal kapcsolatos feltételeket tartalmazó közlemények.

 

Hitelbírálati díj

A hitel elbírálásáért felszámított költség / díj. Két fajtája létezik: az egyik esetben csak pozitív hiteldöntés esetén, a másik esetben viszont a hitelkérelem elutasításkor is be kell fizetni a díjat.

 

Hitelbírálati idő

A hitelkérelemhez szükséges dokumentumok benyújtásától a hitelbírálatig (odaítélés vagy elutasítás) eltelt idő.

 

Hitelbiztosítéki érték

Az ingatlan vagyonértékelése során a bank számára megállapított érték. A 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletnek megfelelően a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. A forgalmi értéknél alacsonyabb összeg, amelyet úgy határoznak meg, hogy ha azonnal (3 hónapon belül) el kell adni az ingatlant, akkor is megkapja érte a bank ezt az összeget. Általában a forgalmi érték 70-90 %-a.

 

Hitelfedezeti érték

A hitelbiztosítéki érték kb. 60 százaléka, ekkora értékig terhelhető hitellel az adott ingatlan. Ez általában ugyan az, mint a forgalmi érték 50 %-a.

 

Ingatlanhitel

Ingatlanvásárlásra, bővítésre, felújításra felhasználható hitel. A hitelfelvételhez a bank által előre meghatározott jövedelem szükséges, a havi törlesztő részlet pedig nem lehet magasabb a nettó jövedelem egy meghatározott százalékánál. Az ingatlanhitelek abban térnek el a jelzáloghitelektől, hogy míg a jelzáloghitel fedezete az ingatlan, felhasználási célja pedig bármi lehet, addig az ingatlanhitel felhasználási célja az ingatlanvásárlás vagy felújítás.

 

Jelzáloghitel

A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra, mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel bármely célra felhasználható.

 

Jelzálogjog

Ingatlan, többnyire hitelfedezetként történő biztosítékul adása. Az ingatlant továbbra is a zálogba adó tulajdonos használhatja, azonban a zálogjog tényét a földhivatali nyilvántartásba bejegyzik. A tulajdonos a zálogjogosult hozzájárulása nélkül a használaton kívül mást nem tehet az ingatlannal.

 

Kamatfelár

Az alapkamaton felül, adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

 

Kamatfizetés

A hitelként felvett tőkeösszeg után a banknak fizetendő díj.

 

Kamatperiódus

A hitel feltételei közül annak meghatározása, hogy milyen időintervallumonként változhat a kamat mértéke. Adott perióduson belül változatlan a kamatláb.

 

Kamattámogatásos hitel

Olyan hitel, melynél általában az állam vagy valamely költségvetési szerv a hitelfelvevő/adós által fizetett kamatok egy részét megtéríti vagy közvetlenül az adósnak, vagy közvetlenül a hitelnyújtónak, és így az adós által fizetett kamat alacsonyabb lesz. Ingatlan hitelnél kétféle, normál és kiegészítő kamattámogatás létezik. A kedvezményesebb támogatási forma a kiegészítő kamattámogatás, amelynél az ügyfél által a banknak fizetett kamat mértéke jelenleg maximum 8 százalék.

 

Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.

 

Kezes

Ha a bank kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlant és a felvevő(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. A bankok készfizetői kezesség kikötését kérik, ez pedig olyan kötelezettség vállalása, amely a kezes további hitelképességét, kötelezettség vállalását rontja, ha később hitelt szeretne igénybe venni.

 

Készfizető kezesség

Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.

 

Kezelési költség

A hitel megítélése után, a bank – munkavégzéséért - felszámított költség, amely lehet egyszeri és folyamatos is. Egyes bankok adminisztrációs díjnak hívják.

 

Közjegyzői díj

A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő.

 

Lakásbővítés

Az olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület, annak alapterületének növelésével legalább egy olyan lakószobával bővül, amelynek alapterülete meghaladja a 12 m2-t.

 

Lakószoba

A vonatkozó kormányrendelet szerint a lakásigény mértékének meghatározásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül a lakószoba fogalmába az alábbi helyiségek tartoznak:

a) félszoba: hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

b) szoba: hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de - a meglévő kialakult állapotot kivéve - legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és a hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

c) az általános követelményeknek megfelelő szellőzése és megvilágítása van (ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára/folyosóra nyílik), fűthető, pinceszinti helyiség nem lehet.

 

Lízing

A lízingbeadó - díj fizetése - ellenében átengedi a lízingtárgy használatát a lízingbevevőnek. Két fő típusa létezik, a pénzügyi és az operatív lízing. A lízingdíj általában tartalmaz áfá-t.

 

Megelőlegező kölcsön (szocpol)

A lakásépítési kedvezmény megelőlegezésére szolgáló kölcsön, amely max. két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. A 40 év alatti házaspárok igényelhetik az önerő növelése érdekében. Amennyiben a gyermekek nem születnek meg 4 év (egy gyermek) vagy 8 év (két gyermek) alatt, akkor a kedvezmény kamatokkal növelt összegét piaci kamatozású hitelként havi részletekben vissza kell fizetni.

 

Méltányolható lakásigény

A közvetlen támogatások (pl. szocpol, otthonteremtési támogatás) igénybevételének egyik szigorú feltétele az, hogy figyelembe kell venni az együtt költözők száma és az ingatlan értéke alapján meghatározott feltételrendszert, amelyet a méltányolható lakásigény fogalmában foglaltak össze.

 

Operatív lízing

A lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbeadónál marad, a lízingbevevő  - bérleti konstrukcióban - használja azt. A lízingdíj költségként elszámolható.

 

Önerő (lásd még: Saját erő)

A jelzáloghitelről szóló törvény alapján a bank legfeljebb a hitelfedezeti érték 60 %-ig nyújthat hitelt. A különbözetnek készpénzben kell rendelkezésre állnia, vagy esetleg további ingatlant kell fedezetként felajánlani a banknak. A fiatalok lakáskölcsönéhez (Fészekrakó) kapcsolódó állami kezességvállalás esetén mindössze 10 % önerő szükséges, a különbözetre az állam kezességet vállal.

 

Pénzintézetek

Kereskedelmi bank: a pénzintézeti tevékenységek teljes körű, ügyfélköri korlát nélküli végzésére felhatalmazott pénzintézet. Pénzügyi vállalkozás: betétgyűjtés és pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez. Működhet Rt.-ként (Zrt. vagy Nyrt) vagy szövetkezetként. Pl. kölcsön nyújtásával, lízinggel, faktoringgal, zálogházi tevékenységgel foglalkozó cégek. Takarékpénztár: a törvény által meghatározott kivételekkel betételfogadásra, hitelnyújtásra felhatalmazott, elsősorban természetes személyek körében pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó pénzintézet.

 

Pénzügyi lízing

A lízingtárgy - gazdasági - tulajdonjoga a lízingbevevőt illeti, amennyiben üzletszerű tevékenységet végez, a jog szerinti tulajdonos viszont a lízingbeadó. A lízingbevevő amortizálja a lízingtárgyat, és a fizetett kamatokat költségként számolhatja el.

 

Rendelkezésre tartási jutalék

Olyan díj, amelyet a bank akkor számol fel, ha az ügyfél a megítélt hitelt nem azonnal vagy nem teljes mértékben hívja le. Általában a fel nem használt összeg arányában fizetett, százalékban meghatározott díj.

 

Rendszeres nettó havi jövedelem (min.)

Havi rendszerességgel ismétlődő, adó utáni jövedelem, melyet a hiteligénylő igazolni is tud.

 

Saját erő

Általában ingatlan-, áru- és autóvásárlási hitelnél, valamint lízingnél a szükséges összeg egy részét, - az ún. saját erő százalékot -, a hitelfelvevő biztosítja.

 

Szerződésmódosítási díj

A hitelszerződés módosításakor felszámított díj.

 

Társigényléses hitel

A hitelt két vagy több személy közösen veszi fel.

 

Tetőtér beépítés

A lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti tetőszerkezet elbontása nélkül helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti.

 

THM (Teljes Hiteldíj Mutató)

Hitelfelvétel során az ügyfelet terhelő, a banknak fizetendő összes díj, amely a felvett összeg százalékában fejezi ki a hitellel kapcsolatos összes terhet. Számítását a 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet írja elő. A 2005.január 1-től kötelezően megadandó THM a következő költségeket tartalmazza: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslési díj, és aki építésre veszi fel a hitelt, annál a helyszíni szemlék díja is. Néhány költséget azonban nem kell figyelembe venni a THM számításánál: a késedelmi kamat, a futamidő meghosszabbításának díja, illetve a fizetési kötelezettség megszegésével együtt járó egyéb költségek, valamint a garanciadíj és az átutalások díja.

 

Tőketörlesztés

A felvett hitelösszeg banknak történő visszafizetése.

 

Törlesztőrészlet

A felvett hitel után fizetendő kamat és tőketörlesztés együttes, időszakonkénti összege.

 

Türelmi idő

A hitelfelvételtől számított azon időszak, amely alatt nem kell tőkét fizetni.

 

Új lakás

Értékesítés céljára épített új lakásnak számít az is, amelyet a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítanak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor. Az ilyen lakás vásárlója valamennyi olyan támogatást igénybe vehet, amely az új lakás vásárlására jár.

 

"Ügyfél-tudakozvány"

A törvény lehetővé teszi, hogy a vállalkozói és a lakossági ügyfelek is megtudják, milyen adatot tartalmaz róluk a BAR. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a természetes személy vagy a vállalkozás képviseletére jogosult személy a vele szerződő pénzügyi intézménynél ún. ügyféltudakozványt nyújt be. Kiszolgálásának gyakorlati lépései a következők: 1. A természetes személy vagy a vállalkozás képviseletére jogosult személy a vele szerződő pénzügyi intézménynél úgynevezett ügyféltudakozványt nyújt be azzal, hogy kitölti az ügyféltudakozványt igénylő formanyomtatványt. 2. A pénzügyi intézmény a BAR végponti rendszeréből továbbítja a kérést a BISZ Rt.-hez. A kérés beérkezéséről a BAR adattartalom nélkül technikai visszajelzést ad az intézmény számára. 3. Ezután a BAR központi rendszere automatikusan létrehozza az ügyféltudakozvány válaszát. 4. A választ a BISZ Rt. munkatársai postai úton, dupla borítékban eljuttatják a pénzügyi intézményhez. 5. A pénzügyi intézmény a belső borítékot sértetlenül köteles átadni az ügyféltudakozvány igénylőjének. A sértetlen boríték átvételét az igénylőnek aláírásával kell igazolnia. 6. A belső boríték tartalmazza az ügyfélről a BAR adatbázisában rögzített valamennyi adatot, megjelölve azt is, hogy melyik pénzügyi intézmény rögzítette azt. Esetleges reklamáció esetén ezen dokumentum alapján lehet kérni a javítást az adatgazda pénzügyi intézménynél. ( forrás: PSZÁF)

 

Változó kamat

A hitel / lízing futamideje alatt a kamat mértéke változhat.

 

Váltó

Meghatározott összegű pénzeszköz kifizetésére irányuló jövőbeli ígérvényt (saját váltó) vagy fizetési felszólítást (idegen váltó) tartalmazó értékpapír.

 

Zálogjog

Olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult (pl.: a bank) - amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki - a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítés nyerhet. A zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik. Lásd még: Jelzálogjog.