176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az ingatlanok energiatanúsítványáról (jogszabály)

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A 2012.6.1. és 2013.1.8. között hatályos szöveg

Tartalomjegyzék

A rendelet alkalmazási köre 1

Értelmező rendelkezések 1

A tanúsítás szabályai 2

A tanúsítvány tartalmi követelményei 3

Energia-megtakarításra irányuló javaslat 3

A tanúsítvány hatálya 4

A tanúsítást végző 4

A tanúsítás költségei 4

Záró rendelkezések 4

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai minőségtanúsítvány minta 5

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez 5

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az energetikai minősítési osztályok 5

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.

OptiJus Š Opten Kft. – 1. – 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1)

bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában

megállapított feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott

esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a

jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt

légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát

használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási

eljárás ára kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt

épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint

a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg

védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült)

területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g) 1 azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából

származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű

használat időtartama alatt nagyobb, mint

20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros

légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi

tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

(3) 2 Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai

szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos

energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a

rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) 3 meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása,

vagy

bb) 4 bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági

rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú

épület

esetén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) 5 energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az

épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön

jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott

energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

b) hasznos alapterület: az országos településrendezési

és építési követelményekről szóló 253/1997.

(XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának

keretein belül valamennyi épületszint hűtöttfűtött

helyiségei alapterületének összege;

c) technológiai utasítás: tevékenység (folyamat)

vagy gépek (berendezések) rendeltetésszerű alkalmazásához,

használatához szükséges követelményeket

tartalmazó műszaki dokumentáció;

1A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontjának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

2A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (10) bekezdés a) pontjának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

3A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontjának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

4A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontjának

megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

5A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § e) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

6A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § d) pontja a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 54. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2009.10.01.

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.

OptiJus Š Opten Kft. – 2. – 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

d) 6 energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról

szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény

szerinti egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltatásról

szóló törvény szerinti távhőszolgáltató.

A tanúsítás szabályai

3. § (1) 7 Az 5. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel

az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány)

alátámasztó számítást az épületek energetikai

jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet

(a továbbiakban: Rend.) alapján kell elkészíteni.

(2) 8 Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről

az építtető gondoskodik a használatbavételi

engedély kiadását követő 90 napon belül.

(3) 9 Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy

önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő

tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában

– a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével –

készült szerződés tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései

szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt

vagy annak másolatát az eladótól vagy

a bérbeadótól átvette.

(4) Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző

tulajdon-átruházás esetén;

b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal

rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további

tulajdonrészt;

c) 10

d) 11 a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek

eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.

törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás

esetén.

(5) Az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott

esetben a tanúsítvány - 1. melléklet szerinti – összefoglaló

lapját az épület közhasználatú részében jól

látható helyen kell kifüggeszteni.

(6) A kifüggesztett tanúsítvány mellett feltüntethető

az előírt vagy ajánlott belső hőmérséklet és a tényleges

belső hőmérséklet értéke, illetve további energetikai

adatok, így különösen a megújuló energia felhasználása.

4. § (1) A tanúsítványt – a (2)-(4) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével – az épület egészére kell kiállítani.

(2) 12 A tanúsítvány – a tulajdonos döntése szerint –

az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben

kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési

egységére is.

(3) 13 A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha

az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások)

fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz

szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert

alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány

akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési

egységéről készült részletes felmérés vagy

tanúsítvány rendelkezésre áll.

(4) 14 Önálló rendeltetési egység tanúsítványa kiállítható

a) az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján,

a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben

levő helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak

figyelembe vételével,

b) ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésű,

elrendezésű és azonos méretű és energetikai

jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló

rendeltetési egység tanúsítványa alapján, vagy

7A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően

megállapított szöveg. Hatályos: 2012.06.01.

8A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően

megállapított szöveg. Hatályos: 2012.06.01.

9A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének megfelelően

megállapított szöveg. Hatályos: 2012.06.01.

10A 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2012. 06. 01.

11A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontját a 49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos:

2012.03.29.

12A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 14. § c) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

13A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § f) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

14A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően

megállapított szöveg. Hatályos: 2012.06.01.

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.

OptiJus Š Opten Kft. – 3. – 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

c) másik azonos rendeltetésű, elrendezésű és azonos

méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel

rendelkező épület vagy önálló rendeltetési

egység tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról

meggyőződött.

(5) Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás

elvégzéséhez szükséges dokumentumokat,

számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések

elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges

mértékű közreműködést.

(6) 15 A tanúsítvány 1. melléklet szerinti összefoglaló

lapján az egyéb megjegyzések között fel kell tüntetni,

hogy a tanúsítvány a 3. § (1) bekezdése szerinti

számítás vagy energiafogyasztási adatok alapján,

illetve részletes vagy egyszerűsített módszerrel

készült. Amennyiben az egyszerűsített és a részletes

módszer felváltva került alkalmazásra, akkor a módszert

az egyes részszámításokra vonatkozóan is meg

kell határozni.

5. § (1) A tanúsítást

a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület

a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó

energetikai számításban figyelembe vett méreteknek,

adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően

valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti

berendezéseket szerelték be, az 1. § (3)

bekezdés a) pontja szerinti esetben a kivitelezési

dokumentáció és az építési napló részét képező felelős

műszaki vezetői nyilatkozat alapján;

b) 16 az 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetekben

a tanúsítvány kiállítását megelőző három év

energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre

álló számlák és tervrajzok alapján kell elvégezni.

(2) 17 Az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetekben

a tanúsítást a Rend.-ben meghatározott számítási

(szemrevételezési, becslési) módszerrel kell elvégezni.

(3) 18 Ha az épületben meglévő fűtési és légkondicionáló

rendszerre felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás

során annak eredményét tényként kell figyelembe

venni.

A tanúsítvány tartalmi követelményei

6. § (1) A tanúsítványt az 5. § (1) bekezdésben foglalt

esetben az 1. melléklet szerinti, az 5. § (2) bekezdés

szerinti esetben az 1. és 2. melléklet szerinti formátumban

kell elkészíteni. Az energetikai minősítési

osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészetiműszaki,

illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai

igazoló számítását csatolni kell.

(3) 19 A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti

az épületre előírt másfajta követelmény teljesítését.

Energia-megtakarításra irányuló

javaslat

7. § (1) Ha az épület energetikai minőségi osztálya

nem éri el az 1. melléklet szerinti „C” kategóriát,

akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint

a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energiamegtakarításra

irányuló üzemviteli intézkedéseket,

illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot

növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz

kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat)

is tartalmaz.

(2) A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság

növelésének lehetőségeiről. A javaslatban

foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban

foglalt tények igazolásának.

(3) A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások

egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén

hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye,

illetve ez alapján az épület milyen energetikai

minőségi osztályba kerülhet.

(4) A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát

figyelembe vevő költséghatékony megoldás-

15A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdését a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos:

2012.06.01.

16A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § g) pontjának megfelelően

módosított szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

17A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § h) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

18A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2012.06.01.

19A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.

OptiJus Š Opten Kft. – 4. – 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

ra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális

megvalósíthatóságra is.

A tanúsítvány hatálya20

8. § 21 (1) A tanúsítvány tíz évig hatályos.

(2) Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó

jogszabályban meghatározott követelményérték

megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba

sorolását ismételten el kell végezni.

A tanúsítást végző

9. § (1) 22 23 Energetikai tanúsítói (a továbbiakban: tanúsító)

tevékenységet az épített környezet alakításáról

és védelméről szóló törvényben és az egyes

építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló

kormányrendeletben meghatározott feltételekkel

lehet folytatni.

(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági

célú épületek tanúsítását az (1) bekezdésben

foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti,

akinek a külön jogszabályban meghatározott

szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.

(3) A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint

az azt alátámasztó dokumentációt (számítást)

a megbízónak történő átadástól számított 10 évig

megőrzi.

(4) Tanúsítási szolgáltatást folytathat

a) a települési önkormányzat,

b) az energiaszolgáltató szervezet, illetve

c) 24 a b) pont hatálya alá nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv

685. §-ának c) pontja szerinti más gazdálkodó

szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi

fióktelepe,

feltéve, ha a tevékenység ellátásához az (1) bekezdésében

előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót

foglalkoztat, vagy megbíz.

A tanúsítás költségei

10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra

jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított

idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás

díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint.

Ezen igényt – díjjegyzékkel – a szerződéskötéskor

és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni

kell.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve önálló

rendeltetési egységnél (lakásnál) a b) pont szerinti

esetben a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb

2 munkaóra.

(3) A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre

fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést

és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét.

(4) A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg

a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint

a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait

számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem

igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek

(posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt

is megállapíthat, amely legfeljebb a díj

10%-a lehet.

(5) Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja

meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

(6) Kivételes esetben az (1) bekezdésben meghatározottnál

magasabb összegű óradíj is megállapítható,

ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos

vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális

műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj

felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

(7) A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles

költségkímélő megoldásokat alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) 25

20A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a és annak alcíme a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 55. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

21 A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a és annak alcíme a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 55. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

22A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 56. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

23A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 13. § i) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2012. 06. 01.

24A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (10) bekezdés d) pontjának

megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

25A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2012.01.01.

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.

OptiJus Š Opten Kft. – 5. – 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

(3) 26 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:

a) az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002.

december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 2. cikk 3. pontja, valamint 7. és 10.

cikke, továbbá

b) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról

és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a

93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk s) pontja és

12. cikke (2. § 1. pont, 7. §, 9. §).

(4) 27

12. § 28 (1) Az önálló rendeltetési egység bérbeadása

esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti

szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani.

(2) E rendeletnek az egyes építésügyi és területrendezési

tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

105/2012. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított

3. § (3) bekezdését az önálló rendeltetési egység esetében

a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti

szerződés tekintetében kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.)

Korm. rendelethez

Energetikai minőségtanúsítvány minta

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.)

Korm. rendelethez

Mellékletek jegyzéke

(rajz, fénykép, infra felvétel, mérési jegyzőkönyv,

iratmásolatok)

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.)

Korm. rendelethez

Az energetikai minősítési osztályok

Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált

épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített

energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai

méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek

éppen megfelelő, viszonyítási alapként

szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység

összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett

arányával kell jellemezni.

A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység

összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap

arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló

rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele

és szöveges jellemzése a táblázat szerinti.

26A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése a 64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2009.04.01.

27A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2012.01.01.

28 A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 12. §-át a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be. Hatályos: 2012.06.01.

Készült: 2012. július 25. 14:36 Hatályos: 2012.6.1.–2013.1.8.