Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ JOGSZABÁLYOK:

 • 1959. évi IV. tv. - Polgári Törvénykönyv („régi”)
 • 2013. évi V. tv. - Polgári Törvénykönyv („új”)
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
 • 2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról1
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról (hatályon kívül)

 

A LAKÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK:

 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, ill. a végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet
 • 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról
 • 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról
 • 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról
 • 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

 

TÁRSASHÁZ, LAKÁSSZÖVETKEZET:

 • 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
 • 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól
 • 156/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról

 

A KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGI INGATLANSZERZÉSÉRŐL:

 • 251/2014. sz. Korm. rendelet a külföldi jogi és természetes személyek tulajdonszerzésének engedélyezési rendjéről
 • 7/1996. Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről (hatályon kívül)

 

A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI FÖLDEK FORGALMÁT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1992. évi IL. törvény a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről
 • 1994. évi LV. törvény a termőföldről (hatályon kívül)
 • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 • 2013. évi CCXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
 • 2014. évi VII. törvény a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról
 • 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
 • 2013. évi LIX. törvény a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
 • 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
 • 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról
 • 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
 • 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról
 • 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről
 • 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről
 • 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről
 • 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól
 • 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

 

ÖRÖKLÉSI SZABÁLYOK:

 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről („régi”)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről („új”)
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról (hatályon kívül)
 • 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
 • 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

 

HÁZASSÁGI/ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI VISZONYOKAT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (hatályon kívül)
 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről („régi”)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről („új”)
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

INGATLANOK FINANSZÍROZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (hatályon kívül)
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
 • 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
 • 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
 • 1996. évi CXIII. törvény a lakás-takarékpénztárakról
 • 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
 • 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről
 • 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
 • 109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról
 • 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
 • 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatásról
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

 

LAKÁSTÁMOGATÁSI RENDSZER ELEMEIT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról
 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
 • 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
 • 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról
 • 11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
 • 2009. évi XLVIII. törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
 • 2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
 • 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
 • 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

 

AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL:

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 45/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről
 • 1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 • 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 
 • 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőrzési tevékenységről
 • 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
 • 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
 • 3/1986. (III. 20.) ÉVM számú rendelet az építéstervezési jogosultság részletes feltételeiről
 • 291/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
 • 104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 255/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. Rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
 • 193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK:

 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
 • 2012. évi XLVI. törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről
 • 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
 • 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
 • 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről
 • 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
 • 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek megjelöléséről
 • 62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról
 • 41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról

 

ADÓZÁSI SZABÁLYOK (adózás rendje, társasági adó, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, helyi adók, EHO):

 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

ILLETÉKEK:

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY:

 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 2078/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

 

JOGVITÁK RENDEZÉSE:

 • 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
 • 2005. évi XLVII. törvény, az igazságügyi szakértői tevékenységről
 • 3/1986. IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
 • 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól
 • 12/2003. (I. 30.) Korm. Rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól
 • 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
 • 80/2009. (XII. 28) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 50/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

 

AZ ÜGYVÉDEKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK:

 • 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről
 • 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
 • 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról
 • 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány- ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról

 

MŰEMLÉKVÉDELEM:

 • 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
 • 2011. évi LXXVII. tv. a világörökségről
 • 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

 

AZ INGATLANÉRTÉKELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 197/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
 • 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól
 • 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL:

 • 2011. évi CCIX. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról
 • 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény, a villamos energiáról
 • 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 • 2005. évi XVIII. törvény, a távhőszolgáltatásról
 • 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 

2014. október

 

dr.Nagy Zoltán

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

www.drnagy-ugyved.hu