A vagyoni értékű jogok /pl.: haszonélvezeti jog/ értékének meghatározása

A vagyoni értékû jogok értékének megállapítása

A vagyoni értékû jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

A meghatározott idõre szóló vagyoni értékû jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek az alábbiakban jelzett életkor szerinti többszörösét.

A bizonytalan idõre terjedõ vagyoni értékû jog esetében a jog értéke - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - az egy évi érték ötszöröse.

Ha a vagyoni értékû jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illetõ személy életkorához képest a következõ módon kell megállapítani:

a) ha a vagyoni értékû jog jogosultja:

 

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték

10-szerese

25-50 éves, az egyévi érték

8-szorosa

51-65 éves, az egyévi érték

6-szorosa

65 évnél idõsebb, az egyévi érték

4-szerese

b) ha a vagyoni értékû jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétõl függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idõsebbnek az életkora az irányadó;c) ha a vagyoni értékû jog tartama több egyidejûleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly módon, hogy a jogosultság a legelõször elhalt személy halálával megszûnik, az értékelésnél a legidõsebb személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy életkora szerint történik. A vagyonszerzési illetéket az egyes jogosultak olyan arányban viselik, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékû jogok értéke ezek együttes értékében képvisel;d) ha a vagyoni értékû jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idõsebb házastárs életkora az irányadó.

Az idõleges üdülõhasználati jog értéke: e jog egy évi értékének annyiszor háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzésérõl szól a szerzõdés.