Az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

2005. július 15-én hatályba lépett a némi értetlenkedéssel, de annál nagyobb felháborodással kísért 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról. A jogszabály értelmében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és a nettó 10 mFt kivitelezési értéket meghaladó, illetve a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység akkor kezdhető meg, illetve akkor folytatható, ha az építési tevékenységgel kapcsolatos adatokat az építési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező első fokú építésügyi hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt az építtető legalább 8 munkanappal bejelentette. A jogszabály hatálya kiterjed az ún. „sajátos” építményfajtákra és a műemléki építményeket érintő építkezésekre is. A nettó 10 mFt érték alatt a hatósági engedély tárgyát képező teljes létesítmény összesített anyag- és munkadíj költségeinek együttes összegét, azaz a szerződéses értéket kell érteni, nincs tehát jelentősége annak, hogy az építés egy ún. generálkivitelező vagy több kivitelező (vállalkozó) igénybevételével valósul meg, mindkét esetben egy bejelentés keretében teljesíthető a jogszabályi előírás.

A bejelentési kötelezettség az építtetőt a továbbépítés esetén is terheli, ha azt fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában folytatja és a továbbépítési engedéllyel elvégzendő építési tevékenység kivitelezési értéke a 10 mFt-os értéket eléri.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia (idézet az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 58. §. (7) bek.-ből):

a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye),

b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma,

c) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály szerinti igazolása, továbbá

d) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe (székhelye), jogosultságának igazolása.

A bejelentéssel egyidejűleg a kivitelezési értéket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (APEH) is meg kell küldeni.

 

Amennyiben az adatokban vagy a szerződéses értékben változás következik be, úgy azokról haladéktalanul újabb bejelentést kell tenni.

 

Az építésügyi hatóságnak bejelentett adatok az építés-felügyeleti nyilvántartás céljából az illetékes építés-felügyeleti szervhez, ill. az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség építkezés helye szerint illetékes területi felügyelőséghez kerülnek továbbításra, míg az APEH is információkat is szerez az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adatokról.

A bejelentési kötelezettségeknek általános szabályként papíron kell eleget tenni, de az építtető kezdeményezésére – ha ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak - a bejelentés elektronikus úton is megtehető.

 

A bejelentés további „sorsa”, hogy az építésügyi hatóság a bejelentést 3 munkanapon belül megvizsgálja és szükség esetén a bejelentőt 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. Az építésügyi hatóság az építési tevékenység megkezdését 15 napon belül határozattal megtiltja, ha a bejelentő a hiányokat a felhívás ellenére sem pótolja.

 

A bejelentés elmulasztása esetére az építést rendkívül súlyosan érintő szankció kerül alkalmazásra, azaz az építésügyi vagy az építés-felügyeleti hatóság megtiltja az építési tevékenység végzését, amely – függetlenül az esetleges fellebbezéstől – haladéktalanul végrehajtható.

 

Az adatbejelentés APEH-re vonatkozó részét 2005. szeptember 1-től kell megtenni, egyebekben azonban a fentieket a hatálybalépést – 2005. július 15. – követően megkezdett építkezésekre kell alkalmazni.

 

Budapest, 2005. augusztus

 

Dr.Nagy Zoltán Ügyvédi Iroda